Antine imperaradore

Flaviu Valeriu Aureliu Antine Su Mannu, imperadore romanu (274 -337), est naschidu a Naissus ( in sa Serbia de oe) dae Elena e Costantzu Cloro. Giovanu s'est postu in mustra cumabattinde contra a sos Persianos e a sos Sarmatas. Unu nemigu sou est istadu Massèntziu, chi fut puru connau sou. Sa battalla detzisiva de Antine contra a Massèntziu su 28 de santaine 312, a Saxa Rubra, affacca a Roma, e finida a Ponte Milvio subra su Tevere.

Antine imperadore

In occasione de custa battaglia si faeddat de una bisione in su sonnu, de una rughe e sas paraulas “in hoc signo vinces”, chi Antine at fattu ponnere subra sos istendardos de sas legiones. Cun s'Editu de Milano at dadu sa libertade de praticare la religione cristiana. Costantinu trasferit sa capitale dae Roma a Bisàntziu e fundat una tzittade noa, Costantinopoli. Preoccupadu de sas divisiones in sa Creja cristiana convocat sa reunione de unu Contzìliu, a Nicea in su 325, cun 300 piscamos e issu faghet su Presidente. In su Contzìliu benit preparadu e promulgadu su “Credo”, nadu su “Credo niceno, inue si fissant veridades importantes de sa fide cristiana. Fortzis Antine at retzidu su battijimu prima de morrere. Sos ortodossos lu cunsiderant santu, sos cattolicos no. Però custos tenent pro santa sa mama, santa Elena .

In Sardigna (in Sedilo, in Putumajore) b'est sa traditzione de currere s'Ardia, in onore de Santu Antine (o Bantine), pro ammentu de sa battalla de Ponte Milvio (probabile influssu de traditziones bizantinas).