Collida partzida

In sa zestione de s'arga, sa collida partzida est unu sistema de collida de sos refudos sòlidos urbanos chi prebidet, pro onzi tipu de arga, una prima selessione o diferentziadura de acordu cun su tipu dae bandas de sos tzitadinos, duncas diverisifighende-la dae sa collida sena distinghidura, preferente finas a pagos annos a como.

Casciones pro sa collida partzida

Pro custa resone, sa finalidade reale est sa partzidura de sos refudos in manera a readeretare onzi tipu de arga partzida chirru a su tratamentu respetivu prus inditadu de dissipadura o recuperadura chi andat dae su depòsitu in sos muntonarzos a s'inchinisadura o a s'abaloramentu pro s'abarramentu sena distinghidura, a su cumpostazu pro s'orgànigu e a su retzirculamentu pro su partzidu naradu propiamente (pabiru, bidru, pràstiga, metallu, eac.).

Pro cunseghèntzia, a resone de su de susu, sa collida partzida est amaniadora de sa zestione de sos refudos prus curreta e adelantada, sustituende-nde de fatu sa prima fase de su protzessu intreu, peroe perdet sentidu si fartant sas installaduras de tratamentu e dissipadura de s'arga partzida.