Cuntierra:2014 Golpe in Ukraina

There are no discussions on this page.

Salude a totus, mi seo ocupende in custas dies de rivolutziones vàrias, e faghende una pariga de chircas seu acùdidu a custu artìculu: 2014 Golpe in Ukraina. No est iscritu male e ponet fintzas unu riferimentu, però non seo siguru chi sigat unu puntu de bista de neutralidade. Chi carchiunu agatat unu pagu de tempus pro si firmare a ddu lègere, pro praghere naret su chi nde pentzat. Premissu ca sunt totus informatziones interessantes sas chi dat, a parre miu est pagu obietivu formalmente, susetotus cando chistionat de unu golpe (torradu a marcare fintzas in su tìtulu). --Mattafalluga (talk) 17:28, 3 Maj 2021 (CEST)

Salude Mattafalluga! So de acordu cun tie, penso chi bi siant unas cantas cosas chi si diant pòdere megiorare, mescamente pro su chi pertocat a su limbàgiu impreadu. In prus diat èssere mègius a annànghere àteras fontes, fintzas pro sas afirmatziones chi giai bi sunt. Pro su tìtulu podimus chircare de agatare carchi cosa de neutrale, si est possìbile. Bidimus si calicun'àteru cheret esprimere su parre suo.--L2212 (talk) 01:50, 6 Maj 2021 (CEST)
Est passadu giai unu mese. Chi nemos tenet nudda in contras m'incarrigo deo de cambiare una pariga de cosas, chirchende de non dare furriaduras mannas meda a s'artìculu (deo etotu non so gasi informadu subra is problemas de s'Ucraina). Pro cumentzare dia cambiare su tìtulu. Apo pensadu a "crisi in Ucraina" o "crisi in Ucraina de su 2014". Gràtzias a L2212 pro ti nd'èssere incuradu. Gràtzias a chie at a torrare a respondere. Saludos --Mattafalluga (talk) 11:14, 4 Làm 2021 (CEST)
Return to "2014 Golpe in Ukraina" page.