Cuntierra:Limba sarda

Add topic
Active discussions

Custu artìculu d'apu cumentzau a scriri in campidanesu e in grafia autònoma (sistema de scriidura cuncordau de Antoni Lèpori). Po praxeri, mudeis puru sa bariedadi linguìstiga, ma faei su praxeri de no mudai sa grafia: no potzu scriri in LSU po s'arrexoni simpli ca no permitit nimancu de scriri su nòmini de unas cantu biddas ke Nuraxi Figus o sangunaus ke Puxeddu o Maxia.

Antoni


Sa muda ki 24... at aportau a s'artìgulu est unu pagus strana. Est comenti ki apat detzìdiu de logudoresisai is fueddus ki connoscit, sentza perou tradusi beni. Totu is du e da, po essempru, bolint bortaus in lu e la, e tocat a arrespetai su gèneri de s'artìgulu definidori, ca is podit balli po sos po sas, e duncas dui bolit atentu: is ki da fueddant, bortau in logudoresu (LSU) bessit sos chi la faeddant. Antoni Sàbudu 27 Austu 2005, 13.29

Po 24...: su ki fais est bonu, ma circa de du fai beni! Gràtzias. Antoni Sàbudu 27 Austu 2005, 13.29


Proposta de reforma de su sardu.Modìfica

Intzandus, primu: non se cumprendit poita su "login" ka hapu fattu in sa wikipedia italiana, *innoge non balit. Segundu: deu greu ka esti necessariu fagere una unificacione forcada de is duas bariedadis principalis de su sardu.

Sa grafia depit essi prus simple.Modìfica

Alfabetu sardu ( segundu mei )Modìfica

 • a
 • b
 • c (con pronuncia de z italiana de innantis aa todu is bogales)
 • d ( In sardu esti sempri kakuminali: non si d´hat argunu besonju de adjunji una h)
 • e
 • f ( Custa litera balit cumenti sa v italiana in inciali de fueddu: hapu fattu ---> appu vattu; Da iskrieus shetti po arresonis etimologigas in bege de sa v )
 • g ( con balori de gh deinantis a todu is bogales )
 • h ( shetti po arresonis etimologigas, da podeus usai in hapu, has, hat.... hant )
 • i
 • j ( tenit sempre balore de g italianu de "gelato" de inantis a todu is bogales; domus de janas; jurnali; arjola; binja; ecc. )
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p ( Tenit una pronuncia partikulare : bh , kandu esti iniciali de fueddu )
 • q ( in sardu non esistit prus... )
 • r
 • s ( tennit sempre balore de s sonoru ( isola )in si esti interbogaligu, a si nunka esti ponunciau comenti s sordu )
 • t
 • u
 • v (in sardu esti confundiu meda con sa b, anki pro su fenomenu denominau betacismu )
 • w
 • x (tenit su mattesi sonu de j in francesu)
 • y ( esti utilizada shetti in fueddues istranjus )
 • z ( depit tenni shetti balori de z sonoru :

DigrammasModìfica

ch= sa c cun sa h se pronunciat comenti sa c de s' italianu candu esti de inantis a e et i. Su balit pro donnia bogale. Chixiri, Kocherinu, ecc


Morfologia de su Novu SarduModìfica

Sigumenti is duaz bariedadis sunt deferentis meda pro su lessiku, nos hiamus a poder utilizare todu is duaz segundu custa regula:

Is paraulas kampidanesas depint essi utilizadas in posicione de sujetu, e de complementu de specifikacioni, cuddas de su logudoresu in todu is atrus complementus.

ezempru:

Luxi = Luke In latino fiat : Lux, lucis, luci, lucem, lux, luce.

In sardu comunu depit essi:

Luxi, de sa luxi, a sa luke, luke, o luxi, cun sa luke ( ecce )


 *Hapu alluttu sa luke
 *Sa luxi esti istetia allutta.

Non mi parit meda difficili...

Saludos de goru, adiosu!!

Galaemyam 11:19 13/06/07

VariantesModìfica

Apo bidu chi prus de un'utente est acontzende paginas in campidanesu, e un'ateru che l'aiat bortada in LSC. Tando, apo pensadu, no est menzus pro custa boghe a tènnere unu template in ue si podent inditare sas versiones in campidanesu, logudoresu, e LSC? De custa manera, una pagina in campidanesu diat a tennere giai belle totu su capitulu de s'istoria, su restu che lu dìat a bortare cando cheret.--Dk1919 Franking (talk) 15:05, 16 Maj 2020 (CEST)

Semus sighende a nde chistionare in s'arresonu de in antis, ca bi diat èssere bisòngiu de isseberare critèrios pro sos artìculos printzipales, sas modìficas e cosas gasi.--L2212 (talk) 22:48, 16 Maj 2020 (CEST)
Ti torro gratzias, [@ L2212], ma apo iscumbatau chi inoche sunt pro su prus troll chircande de iscontzare sos articulos, prus de bortare in custa o atera variedade (mi nde so abizzau ca s'urtimu at chircau de nche furriare totu - peri sas literas mannas e minores! - a su traballu fatu dae unu). No isco ite siat capitau, ca in Facebook no ch'isto dae seculos, ma sicundu a mimmi est calicunu chi dae cue si nd'est pesau una chida e at promoviu una gherra santa fachende brigading cun unu grustiu de ateros utentes. Pitzocheddos, mirae ca Wikipedia no funtzionat gai, inoche si traballat totu impare cun accordu e si b'at de chertare si lu fachet, democraticamente, in pagina de cuntierra.--Dk1919 Franking (talk) 20:17, 19 Maj 2020 (CEST)
[@ Dk1919 Franking] Eja, est su matessi troll de sos bator contos chi t'aia giai nadu, chi in prus a su chi at fatu cun sos 6 contos suos (dae cussa die a oe nd'at bogadu a campu àteros duos) at chircadu de fàghere dannu cun unu muntone de IP anònimos (21, mi paret), cambiende·los a pustis de cada blocu nou. Est gente chi no est in fide bona, comente apo iscritu carchi die a como, faghet dannu pro fàghere dannu. At chircadu de iscantzellare totu sas grafias francu sa sua pro dies e dies, fintzas cando b'aiat una versione campidanesa chi esistiat giai e a pustis chi amus chircadu de bi chistionare prus bortas. Est comente naras tue, b'at gente chi in custas chidas s'est posta a atacare su traballu de sos àteros inventende·si fàulas (es. paret chi pro sa Wikipedia ant naradu chi non si podet iscrìere nudda chi non siet in LSC cun termines "setentrionales", cosa chi no est mai istada bera) e de ascurtare o lèghere sas opiniones de sos àteros non lis importat nudda.--L2212 (talk) 21:13, 19 Maj 2020 (CEST)
E tando est comente mi la pensabo, unu traballu de cuntzertu operau dae zente zirande in carchi grupu Facebook chi sa cuarantena at pigau male meda. Ma no est nemmancu chistione de variantes, unu s'urtima borta at chircau propiu de torrare a una versione chi fit totu male formattada. Deo custa zente no la cumprendo, si puru fint a favore de su campidanesu, e in custu no b'at nudda de malu, proite sa gherra santa no la fachiant pro nde iscriere ateros de articulos, chi in campidanesu a dolu mannu sunt galu pacos? Mysterium fidei. In s'impestantu, tocat a serrare sa pagina pro chi la acontzent utentes autoconfirmados e non sockpuppets.--Dk1919 Franking (talk) 23:19, 19 Maj 2020 (CEST)
Ca est gente chi non cheret traballare, e cheret chi sos àteros non traballent che a issos. In cada manera eja, est su chi apo fatu finas a como pro sas pàginas chi vandalizaiant, fintzas si cada tantu isetant chi sos contos issoro siat autocunfirmados pro torrare a fàghere dannu, ma so istudiende fintzas àteras contra-misuras.--L2212 (talk) 16:27, 20 Maj 2020 (CEST)

Artìculu printzipaleModìfica

Salude a totus. Apo bortadu s'artìculu italianu in LSC, annanghende·li fintzas unu pagu de cosa, e lu diat chèrrere pònnere che a artìculu printzipale, ca est meda prus mannu. So faghende incumintzare como sas 5 dies sòlitas.--L2212 (talk) 21:43, 29 Trì 2020 (CEST)

Bellu traballu! Deo pesso chi, a cussu puntu cando si at a cumprire de su totu s'articulu in LSC chi ses iscrivende, tochet a nche bortare totu custa boche inoche in campidanesu e / o logudoresu, sicomente su template narat chi est in logudoresu cando in beridade est pro su prus in campidanesu (cussa in logudoresu che l'apo a bortare deo in cussa chi li pertoccat).--Dk1919 Franking (talk) 16:07, 30 Trì 2020 (CEST)
Gràtzias! Penso chi diat dèpere èssere prontu, como. Cun sas ùrtimas modìficas dia dèpere àere acabadu de copiare in cue su chi b'aiat in s'artìculu in logudoresu+campidanesu chi galu li mancaiat. S'artìculu in campidanesu l'apo giai creadu, fintzas si est una versione betza, como l'apo a annànghere su chi li mancat (isperende de non fàghere orrores ortogràficos, si nono calicunu ispero chi giai m'at a currègere), e a pustis si podet fàghere fintzas cussa in logudoresu.--L2212 (talk) 16:28, 30 Trì 2020 (CEST)
Sas 5 dies sunt giai coladas, l'apo a mòere como.--L2212 (talk) 15:58, 4 Aus 2020 (CEST)

Ligàmenes esternos modificados (Austu 2021)Modìfica

Salude a totus,

Como como apo modificadu in manera automàtica 13 ligàmenes esternos in Limba sarda. Pro praghere averguade sa modìfica mea. Si tenides preguntas o bisongiades chi su robot ignoret sos ligàmenes o sa pàgina de su totu, bisitade custa pàgina de sas PF pro àteras informatziones. Apo fatu custas modìficas: *Archìviu https://web.archive.org/web/20160304225546/http://www.archiviogiuridico.it/collane/La_Carta_di_Orzocco.pdf annantu a http://www.archiviogiuridico.it/collane/La_Carta_di_Orzocco.pdf

. Pompiade·bos sas preguntas fitianas pro informatziones in subra de s’acontzu de sos errores cun su robot.

AdiosuInternetArchiveBot (talk) 22:49, 9 Aus 2021 (CEST)

Ligàmenes esternos modificados (Austu 2021)Modìfica

Salude a totus,

Como como apo modificadu in manera automàtica 1 ligàmenes esternos in Limba sarda. Pro praghere averguade sa modìfica mea. Si tenides preguntas o bisongiades chi su robot ignoret sos ligàmenes o sa pàgina de su totu, bisitade custa pàgina de sas PF pro àteras informatziones. Apo fatu custas modìficas: *Archìviu https://web.archive.org/web/20171011061541/http://eprints.uniss.it/1055/ annantu a http://eprints.uniss.it/1055/ . Pompiade·bos sas preguntas fitianas pro informatziones in subra de s’acontzu de sos errores cun su robot.

AdiosuInternetArchiveBot (talk) 08:26, 14 Aus 2021 (CEST)

Ligàmenes esternos modificados (Austu 2021)Modìfica

Salude a totus,

Como como apo modificadu in manera automàtica 7 ligàmenes esternos in Limba sarda. Pro praghere averguade sa modìfica mea. Si tenides preguntas o bisongiades chi su robot ignoret sos ligàmenes o sa pàgina de su totu, bisitade custa pàgina de sas PF pro àteras informatziones. Apo fatu custas modìficas: *Archìviu https://web.archive.org/web/20180612153642/https://www.degruyter.com/view/product/180542 annantu a https://www.degruyter.com/view/product/180542

. Pompiade·bos sas preguntas fitianas pro informatziones in subra de s’acontzu de sos errores cun su robot.

AdiosuInternetArchiveBot (talk) 00:30, 21 Aus 2021 (CEST)

Ligàmenes esternos modificados (Austu 2021)Modìfica

Salude a totus,

Como como apo modificadu in manera automàtica 1 ligàmene(s) esternos in Limba sarda. Pro praghere averguade sa modìfica mea. Si tenides preguntas o bisongiades chi su robot ignoret sos ligàmenes o sa pàgina de su totu, bisitade custa pàgina de sas PF pro àteras informatziones. Apo fatu custas modìficas:

. Pompiade·bos sas preguntas fitianas pro informatziones in subra de s’acontzu de sos errores cun su robot.

Adiosu - InternetArchiveBot (talk) 22:22, 30 Aus 2021 (CEST)

Return to "Limba sarda" page.