Cuntierra:Miale Santu Pedru

Active discussions

So transidu imparende chi calicunu diat cherrer burrare custa pàzina. Miale Santu Pedru, una pessone maravizosa chi faeddat prus de 20 limbas, est su chi faghet de prus in su mundu pro sa limba sarda, in mesu de s'àteru zai at bortadu in sardu duos libros e nd'est bortende unu tertzu, duncas chi nemos s'atrivat a burrare custa pàzina, chi eo l'apo a intrare torra deretu, finas milli bias si bi nd'at a esser bisonzu. Gràssias pro sa cumprensura e saludos de coro. - Zorobabele

Apu torrau a nci ponni su template.. bollu a biri ita ndi narant is atrus. Po mei custu miali mancai siat maravigliosu no est entziclopedicu --Marzedu 13:43, 17 Cab 2014 (CEST)

Pro sa limba sarda EST entzicropèdigu, bidu chi faghet pro issa prus chi totu sos àteros paris. Perdonet, peroe s'opinione sua e de sos àteros non tenet perunu importu pro mene. - Zorobabele

Ite? Ascurta unu pagu, su fatu chi pro tue non tenet importu non bolet nàrrere nudda. In Wikipedia est sa comunidade a detzidere, non tue. Naras chi est entziclopèdicu? Tando posta una lista de sos libros o de sas pubbblicatzione suas e amos a bìdere, si nono sa pàgina at a èssere burrada e si si insistis as a èssere bannadu. Cumpresu m'as?--L2212 (talk) 16:21, 17 Cab 2014 (CEST)
Nono, no apo cumpresu e chi non s'atrivat prus a mi faeddare cun cuddu tonu (mi fàghet làstima, peroe eo non li naro "tue" a sos bascaràmines). Epo apo iscritu prus de 400 artìgulos pro sa Wikipedia sarda, seguramente prus chi Bostè, duncas chi callet a sa muda pro favore e torre sas gràssias chi semus in unu tretu telemàtigu, ca si nono li dia truncare sa cara. Cumpresu at? Isperu chi ei. Sena saludos. - Zorobabele
Truncare sas cara? Tue? A mie? Difìtzile meda. Lassa pèrdere sas menetzas, ca in ìnternet faghent petzi rìdere. Bascaràmmene bae a lu nàrrere a sa familia tua. E non so Marzedu (mi so firmadu puru, deo), s'aconcada proite l'as posta pro issu? Su tonu fit su chi fit, mancari fintzas "tropu forte", proite tue as incumintzadu cun titulias comente "nemos s'atrivat" o "s'opinione sua e de sos àteros non tenet perunu importu pro mene" chi in Wikipedia non tenent logu. Ne in sa sarda, nen in totu sas àteras. Ma, a diferentzia tua, deo no apo inzurjau nemos. As iscritu 400 artìculos? Bravu, gratzias meda a beru, ma custu non ti faghet deus in terra e non podes detzìdere pro totus e cuntra de totus. Custa est una comunidade, non su blog tuo. S'artìculu pro como no est entziclopèdicu proite, cun etzessione tua, innoghe custu Miale Santu Predu non lu connoschet nemos. At bortadu libros? Iscrie ite libros sunt. At iscritu àteru? Iscrie ite e in ue. S'in casu los àmos a pònnere e àmos a lassàre totu sena problemas. Si nono, s'artìculu su 29 at a èssere burradu, e tue podes nàrrere totu su chi boles ma at a èssere burradu su matessi. E si sighis cun sos inzurjos as a èssere bannadu. E assèliadi, pro piaghere, ca nde tènes bisòngiu. Saludos.--L2212 (talk) 13:22, 19 Cab 2014 (CEST)

Circhendi riferimentusModìfica

Po cantu biu, nc'at giai una cuntierra disamistosa apitzus de custu personàgiu. Apu fatu unu pagu de circa po biri chi fadiat a ponni càncua cosa de prus, una biografia, una bibliografia o àteru, ma in Internet s'agatat pagu: est berus chi at furriau cussus lìburus in sardu (su nòmini suu est in sa cobertina de Òmine de famìlia) ma no apu agatau giai nudda in prus, sceti calincunu cumentu scritu de issu etotu (o de calincunu chi si firmat cun su nòmini suu) e apu biu chi fiat in sa redatzioni de unu periòdicu nugoresu, Noas. E sa pàgina de Facebook no narat in niscunu logu chi siat de issu e tenit sceti 52 "M'agradat" e 54 sighidoris (po cust'arraxoni eus giai bogau s'artìculu de Wikipedia chi ndi chistionàt). A dolu mannu, custu no abastat po ndi fai unu personàgiu enciclopèdicu. No nau chi no traballit po sa lìngua sarda e chi no iat a minesci un'arreconnoscimentu prus mannu, ma custu no est tarea po sa Wikipedia. Personas chi traballant po su sardu e no tenint una pàgina in Wikipedia nci-nd'at medas. --Paninu (talk) 22:55, 4 Stg 2020 (CEST)

So de acordu cun tie. Fintzas deo apo chircadu cale si siat cosa chi chistionet de issu, ma no apo agatadu nudda. Nemmancu in "Tottus in pari", chi chistionat de sos disterrados sardos (che a issu, si istat a beru in Parma) b'at nudda chi mentovet su traballu suo. Deo, fintzas si issu aiat incumentzadu male meda cun s'arresonu, so istadu tropu ischintiddosu, s'àtera borta, e como apo chircadu de lassare colare unu pagu de tempus in prus pro dare una possibilidade a s'artìculu de abarrare, ma mi paret chi non bi siat nudda de fàghere. Sos libros publicados a pagamentu, si non b'at unu mentovu dae carchi àtera fonte, non bastant. Podimus provare a isetare àteras duas dies, ma mi paret chi no at a cambiare nudda.--L2212 (talk) 00:39, 8 Stg 2020 (CEST)
Return to "Miale Santu Pedru" page.