Benebènnidu e artìculu "Donnu Cesare Bisognin"Modìfica

Salude Vernel222, e bene bènnidu in Wikipedia! Apo bidu chi as giai fatu unas cantas modìficas, ma mancari tenes galu carchi duda pro su chi pertocat a su funtzionamentu de custu situ. Si est gasi ti podes lèghere su tutorial, mi podes cuntatare in sa pàgina mea de sas cuntierras o podes fintzas fàghere preguntas in su Tzilleri.

Non ti so cuntatende petzi pro ti dare su benebènnidu, però. In sa pàgina de sas cuntierras de s'artìculu tuo Donnu Cesare Bisognin un'àteru impitadore at sinnaladu su fatu chi su testu chi as iscritu est una tradutzione belle esata de unu cantzu de testu in italianu pigadu dae inoghe. Custu no andat bene, ca pro sas leges chi pertocant a su deretu de autore Wikipedia podet pigare testos comente sunt petzi pro tzitatziones minores o si sa litzèntzia de su situ lu permitit. In cussu situ non si cumprendet bene ite litzèntzia b'at, duncas pro praghere modìfica su testu unu paghigheddu, ca si nono mi diat tocare a l'iscantzellare. Podes organizare sas fràsias e sas paràulas chi giai bi sunt in manera diferente, impreare sinònimos e maneras de nàrrere simigiantes o fintzas pigare àteras informatziones dae su matessi situ o dae àteros pro bi las pònnere in intro. Bastat chi su testu siat diferente bastante dae s'originale pro chi non pàrgiat copiadu e incolladu dae cue (fintzas si est traduidu). Faghe·mi ischire si ti serbint àteras informatziones o si tenes dudas o bisòngiu de agiudu. Saludos.--L2212 (talk) 20:44, 23 Ghe 2021 (CET)

Gràssias pro sa benebènnida. Zai apo mudadu sa biografia, ispero chi gasi andet mezus, s'introduidura l'apo dassada comente fiat essende paraulas cosas meas. Eo pesso chi siat meda improbàbile chi calicunu protestet pro una bortadura in sardu, in onzi manera sas règulas sunt règulas e pedo perdonu pro non m'esser cunformadu cun issas, assegurende ch'in su tempus benidore apo a tenner prus cuidadu.--Vernel222 (talk) 14:40, 24 Ghe 2021 (CET)

Eja, como andat bene! Gràtzias! Eh, comente as iscritu fintzas tue non s'ischit mai, e sas règulas sunt cussas, duncas las depimus sighire. Su problema est chi in tropu sitos non ponent sa litzèntzia de sos testos, duncas non si cumprendet bene ite si podet pigare e ite nono. Andat bene, bonu traballu, e ti torro a nàrrere chi si tenes carchi duda mi podes cuntatare in sa pàgina mea!--L2212 (talk) 15:58, 24 Ghe 2021 (CET)