Giuanne de Nepomuk

Giuanne de Nepomuk (in cecuJan Nepomucký) fiat naschidu in Boemia in su 1350, morit in su 1393. Duttore in teologia, professore a Padova. Notaru in su tribunale de s'Archi Diotzesi de Praga. At tentu varias cuntierras cun su re Venceslao IV chi cheriat intrare in sas cosas de sa Creja.

Istatua de Giuanne de Nepomuk

Arrestadu , torturadu e annegadu in su fiumene Moldava. Una traditzione narat chi est mortu annegadu pro no aere cherfidu traighere su segretu de sa cunfessione. Santu, sa festa su 20 de martu.