Càbina telefòniga: diferèntzias tra is versiones

Apo annantu testu.
m (→‎==Istòria ==: curretzioni formatu)
(Apo annantu testu.)
 
== Istòria ==
Su primu aparitzu telefònigu fiat istadu patentadu in su 1.889 dae William Gray. Si narat chi s’idea de sa creassione de un’aparitzu telefònigu pùbrigu li fiat intrada addaghi muzere sua fiat istada leada dae unu malistare, e nemos a fùrriu l’aiat dassadu impreare su telèfonu cosa sua. Su primu brevete de custu aparitzu fiat meda sintzillu: su telèfonu funtzionaiat in manera normale, peroe insertende una moneda custa diat aer fatu sonare una campanedda informende de su pagamentu s’operadore chi duncas poniat su criente in cuntatu cun sa pessone disizada. ObiamenteMoende galucun semussos faeddendeannos desessanta, sistemassas in ue sascabinas cunetadurastelefòniga fiant realizadasistadas asustituìdas manu dae sos operadores incarrigados. In onzi manera Gray,graduarmente in pessu aproadu su brevete,mundu aiatintreu abertudae un’impresasos pròpriachioscos suaabertos e aiat cumintzadu a installare custos aparitzos in medas tzitades. In su tretuprobidos de carchi annutelèfonu, custapro imbenturagarantire fiatun’atzessu arribadaprus finasfàzile a s’Europa.sos Sasafetos cabinas rujas londresas famadas a beru, pro narrer, fiant istadas introduìdas in su Rennu Aunidu in su 1.924. Posteriormente, fiant istadas introduìdas in manera gradativa in sos àterosdae paìsosmancubalias.
 
In sos abioportos, est possìbile a agatare unos cantos echipamentos ispetziales installados in intro de sas cabinas, che una leada de retza RJ-45 pro cunetare un’elaboradore portàbile a Internet, unu telèfonu probidu de telecopiadore o de una tecrera pro imbiare un’SMS o unu dispositivu pro pessones afetas dae surdesa. Su bonu de sas cabinas telefònigas in totu su mundu sunt dotadas de su logu de sa cumpanzia telefòniga chi l’apartenet s’istrutura.
 
Dadu s’impreu creschidore de sa telefonia tzeddale, su tràfigu in sa retza de telefonia pùbriga in su 2.007 si fiat pratigamente amesadu, acurtziende-si semper prus de su zeru. Sas arresonadas dae unu telèfonu pùbrigu nch’ant sizidu in su 2.007 300 milliones de minutos ebia, a petus de sos unos milliones de 2.006, marchende una falada de su 43%. Belle gasi, galu oe sas cabinas telèfonigas sunt impreadas e est de prebider chi l’apant a esser semper, mancari in medida minora, sende chi podet acontesser semper chi una pessone devat realizare una mutida urzente e s’agatet sena telefoneddu o cun telefoneddu iscontzu. galu semus faeddende de sistemas in ue sas cunetaduras fiant realizadas a manu dae sos operadores incarrigados. In onzi manera Gray, in pessu aproadu su brevete, aiat abertu un’impresa pròpria sua e aiat cumintzadu a installare custos aparitzos in medas tzitades. In su tretu de carchi annu, custa imbentura fiat arribada finas a s’Europa. Sas cabinas rujas londresas famadas a beru, pro narrer, fiant istadas introduìdas in su Rennu Aunidu in su 1.924. Posteriormente, fiant istadas introduìdas in manera gradativa in sos àteros paìsos.
22

edits