Cistercensos: diferèntzias tra is versiones

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Cistercensos,
monacos[[padres]] de una Congregatzione benedettina. Su nomene derivada dadae Cistercium, in latinu, e dae Citeaux, in frantzesu, logu inue estfit istadu fundadu unusu monasteru. AdaS'ordine aiat retzidu s'spprovatzioneapprovatzione dae su Paba in su 1100. In su 1113 s'estsi fit presentadu a su monasteriu Bernardu de Clairvaux (Chiaravalle) cun 30 cumpagnos e tre frades suos. Custu esempiu ada ispintu ateros giovanos a intrarebintrare in sa Congregatzione, tantu chi fudi istadu netzessariu aberrere ateros 4 monasterios,. eUnu unudei acustos Clairvaux,fit ecussu de custu[[Clairvaux]], santude Bernardusu cale fudi s'abade, [[santu Bernardu]], puru chi esserat giovanu. S. Bernardu est istadu unu teologu e omine de preghiera; est istadu unu cossizeri de pabas e beniada mandadu po ponnere paghe tra principes in briga o in gherra. Est istadu proclamadu Duttore de sa Creja ( Doctor mellifluus) po sa dottrina e po sas operas chi ada iscrittu. S'Ordine est intradu in crisi a sa medade de 1300. A medade de su 1400, cund'unu interventu de su Paba Alessandru VII chi ada convocadu a Roma unu Capitulu Generale s'ordine si est ripresu. Como sunu pagos sos monasteros de s'Ordine. Sunu esistidos monasteros cistercenses feminiles. Ma su Conciliu[[Conziliu de Trento]] las ada fattas diventare monzas de clausura.
 
[[Category:Cristianèsimu]]
9,298

edits