Litu de Seleni

Su litu de Seleni est unu litu de èlighe tìbidu a beru e murinatzu chi s'isterrit in un'artupranu a 1000 m. de artària, in un'ambiente belle incuntaminadu. S'agatat in Ollastra, intre Lanusè e Gairu. Sas benas, friscas friscas, sunt particularmente numerosas e sa fauna est bundantziosa: b'at sirvones, matzones, ansiles, atapajos e àteros francudos.

A pagu tretu dae sa zona de istassionamentu, est fàzile a sizire sighende sos inditamentos de sos carteddos turìstigos unu biddarzu nuràghicu cumprendende unas cantas pinnetas e domos de s'ocru chi, mancari essende deterioradu e malamente refàghidu, bardat grandu suzestura pro sa bellesa de s'ambiente naturale chi l'inghìriat.