Sit tibi terra levis

Ozieri-Stemma.png
Articulu in logudoresu
Ozieri-Stemma.png

Sos faeddos latinos sit tibi terra levis, bortados a sa litera, bolent narrer "chi sa terra ti siat lebia".

Bi aìat a s'ispissu custas paraulas in sas tumbas fraigadas in epoca pagana. S'orizine est a la chircare in s'immagine de s'onus (pesu) de sa terra in su corpus de chie est mortu, chi dat a chie nde pranghet sa perdida unu sentidu 'e dolore e de anneu; dae in ie benit s'auguriu pro chi sa terra siat lebia.

Si podet agattare un'assimizu cun su saludu cristianu requiescat in pace, chi però torrat a mente sa credentzia ind un'atera bida a pustis de sa morte.