Su bandalismu est su cunzuntu de sas assiones de interditamentu, dannu o destruidura chirru a benes anzenos, materiales e nono, pro meru ispassiamentu o descuidu.

Orìzine de su tèrmine modìfica

Su tèrmine fiat istadu impreadu pro sa prima bia dae Henry Grégoire s'abade, pìscamu custitussionale de Blois, in su 1.794 in tempus de sa Rebolussione frantzesa. S'abade, mancari sende repubriganu e progressivu, l'aiat utilizadu in sentidu inzenzadore in sas relatas suas a sa Cumbentura pro denuntziare sas assiones de s'armada repubrigana a dannu de crèsias, monumentos e òperas de arte, cumparende-las cun sos efetos tentos dae sas imbasuras terrorosas de su pòbulu de sos Bàndalos in su de V sègulos a.p.d.C.

Casìstigas modìfica

Su bandalismu podet leare medas assempros. In cuntzetu de isempru, podimus tzitare:

  1. su bandalismu informàtigu;
  2. su bandalismu contra a sas òperas de arte;
  3. su bandalismu contra a sa natura (piromania);
  4. su bandalismu sotziale (atzolocadura, dareddismu).