Open main menu

Donatello (Donato di Niccolò Bardi, nadu D. (Firenze 1383 - 1468) tzelebre iscultore, lodadu meda dae Vasari. Oberas: S'Annuntziada (Santa Rughe in Firenze). In custa creja unu crocifissu in linna. Giuditta chi segat sa conca a Oloferne. Unu Davide. Santu Giuanne evangelista; santu Zorzi. Ada trabagliadu a Padova in sa creja de sant'Antoni; e in Padova istatua equestre de Gattamelata.