Open main menu
Esantema de s'ermizolu in unu pitzinnu

S’ermizolu est una maladia infetiva de su sistema respiradòriu causada dae unu birus, est a narrer su Paramyxovirus de sa zenia Morbillivirus.

Su Paramyxovirus, pagu resistidore in foras de s’organismu e sensìbile a sos azentes chìmigos e fìsigos, est unu birus cun ANR negativu unicadenale e format parte de sa famìlia de sos Paramyxoviridae, zenia Morbillivirus.

Sa trasmissura acontessit peri bia abiàtiga.

Tempus de incubadura: 10-12 dies.

S’ermizolu est una maladia infetiva aguda cun ìnditze de contazosidade artu a beru (97-98%), tantu est chi benit meda male a nche sizire s’edade adurta sena l’aer contraìdu. Su pitzinnu est contazosu dae 1-3 dies in antis de su cumintzu de sos sìntomos (e duncas 3-5 dies in antis de sa cumparta de sas manifestadas cutànigas) finas a 7 dies a pustis de sa cumparta de s’esantema.

S’ermizolu non si podet manifestare duas bias: contraighende-lu e sanende-nde si creant sos contracorpos ch’impeighent su reforminzu suo. Si calicunu atrogat chi at tentu s’ermizolu prus de una bia, cheret narrer chi, a su nessi in un’ocasione, su diannòstigu fiat faddidu e chi sa maladia fiat in realidade russeta, fàzile a cunfunder cun s’ermizolu.

Àteros progetosModìfica