Frantziscu Zirano

Beatu Frantziscu Zirano naschet in Tàtari, Sardigna in su 1564. Frantziscanu. Predi in su 1586. Tucat po s'Algerìa e benit fattu presoneri, ca in d'unu viaggiu l'agatant cun una littera po su re de Ispagna. Cundennadu a morte, benit ispeddadu sende ancora biu (Algeri, 1603). Est cunsideradu unu martire de sa fide cristiana. Fattu beatu in Tàtari in su 2014.

WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.
Icona
Icona
Custu artìculu non est galu in mancuna categoria.
(castia inoghe pro sos articulos senza categoria, e s'elencu de sos articulos senza mancuna categoria)