Fontes libràrias

Chirca fontes libràrias

In custa pàgina as a agatare una lista de ligàmenes a sitos de bibliotecas, catàlogos e butegas in lìnia de libros (noos e usados) chi ti diant pòdere frunire informatziones in prus subra de su libru chi ses chirchende. Wikipedia non tenet peruna relatzione cun custos sitos e duncas custu elencu non si depet cunsiderare che a una carchi genia de aprovatzione.

Si ses arribbadu in custa pàgina incarchende in unu nùmeru ISBN in una pàgina de Wikipedia, tando s'elencu inoghe in suta ammustrat, cando si podet, ligàmenes diretos a chircas pro cussu ISBN ispetzìficu. Inserta un'àteru nùmeru ISBN in sa casella de chirca in artu pro mudare sos ligàmenes de chirca inoghe in suta. Ispàtzios e tratigheddos in s'ISBN non contant Dae cara: su nùmeru incumintzat a pustis de sos duos puntos in casu de nùmeros a tipu "ISBN-10:" o "ISBN-13:"

Fontes sardas

Catàlogos pùblicos

Catàlogos privados

Butegas in lìnia

Catàlogos internatzionales

Catàlogos italianos

Catàlogu SBN italianu (cun ISBN-10, pro testos publicados finas a sa fine de su 2006)

Catàlogu SBN italianu (cun ISBN-13, pro testos publicados a partire dae su 2007)

(cumprendet medas ma non totu sas bibliotecas de s'istadu italianu, de tipologia vària[1]. Intre custas: bibliotecas comunales, universitàrias e natzionales, ispatzialìsticas. Su catàlogu de s'ìnditze SBN cuntenet informatziones subra de sas bibliotecas chi tenent su volume e in medas casos fintzas ligàmenes diretos a s'ischeda de s'OPAC locale in ue s'atzapant informatziones subra de s'imprestabilidade e de sa disponibilidade de su volume).

Àteras butegas in lìnia

Resursas ispetzìficas

Ligàmenes esternos

Busca àteras editziones

Riferimentos

  1. sas bibliotecas chi faghent parte de su servìtziu bibliotecàriu natzionale SBN sunt agrupadas in polos diferentes pro Regione, pòmpia (IT) I Poli e le Biblioteche SBN, in ICCU. URL consultadu su 19 làmpadas 2021.
  • Un'ISBN identìficat una editzione ispetzìfica de su libru. Unu libru diat pòdere tènnere tantos nùmeros de ISBN diferentes cantas sunt istadas sas editziones imprentadas. Imprea Busca àteras editziones pro atzapare editziones diferentes.
  • Sa presèntzia de unu nùmeru ISBN, fintzas si agatadu a intro de una bibliografia de importu, no est una prova definitiva de s'esistentzia efetiva de su libru. Unu tìtulu lu diant pòdere àtere iscantzelladu o positzipadu a pustis de s'assinnatzione de s'ISBN. Siat s'ISBN siat àteras castas de nùmeros sunt istados abusados pro chircare de trampare a Wikipedia in su tempus coladu, duncas avèrgua semper si su libru esistit o nono.


Podes mantènnere agiornadu custu elenco de catàlogos de bibliotecas e àteras fontes intervenende in sa versione originale de custa pàgina chi s'atzapat in Wikipedia:Fontes libràrias.