Lotta de Pratobello

Ozieri-Stemma.png
Articulu in logudoresu
Ozieri-Stemma.png

Sa lotta de Pratobello est istada una rebellia populare antimilitarista chi ant fattu, cund unu moimentu de resistentzia nonviolenta, sos orgolesos in su mese de làmpadas de su 1969.

S'IstoriaModìfica

In sa die su 27 de maju de su 1969, s'autoridade italiana aìat apicadu in bidda unu fozu de abbisu in ue si naraìat chi sos pastores, chi traballaìant in su tretu de Pratobello, dae cue si nche depìant andare a lestru, ca su logu toccaìat a nde lu faghere unu poligonu de tiru e ammaestramentu pro sos sordados italianos.

In su 9 de làmpadas, unos 3500 orgolesos aìant cumentzadu a si movere; in su 18, totu sa populatzione fiat acudida in pratza Patteri; s'assemblea aìat detzididu chi una forma de protesta nonviolenta si depiat ponner in atu, e tando toccaìat a occupare in presse su logu de Pratobello[1]. Dae su 19 de làmpadas, Pratobello fiat occupada e pustis de calicuna die, in ue non b'at apidu violentzia, s'esertzitu si nche fiat andadu a foras.

A sighire de custu fatu, in Orgosolo si fiant cumintzende a pintare sos fentomados murales.

Ateras NoasModìfica

In su cursu de sa pelea populare Emìliu Lussu, cund una lìtera dedicada a totu sos orgolesos, aìat naradu chi fit de acordu cun sa lotta e mustraìat solidariedade, agiunghende chi isse puru aìat cherfidu acudire si non fiat istadu pro sa salude sua[2].

ReferèntziasModìfica

  1. Gianfranco Pintore, Sardegna, Regione o colonia?, Mazzotta editore, Milano, 1974
  2. Murales