Movimentu in caminu deretu

Unu corpu si movet in unu movimentu in caminu deretu si sa sua velotzidade no cambiat in diretzione e vessu. Si mancu s'intensidade cambiat su movimentu si giamat paremighe. Su movimentu uniforme in caminu deretu est a sa base de su printzipiu primu de sa dinamica (printzipiu de inertzia).

Movimentu paremigheModìfica

S'ecuatzione printzipale de su movimentu est:

 

cun v, x, t, chi sunt sa velotzidade, su logu (in una dimensione sola) e su tempu.

Movimentu non paremigheModìfica

Si s'intensidade de sa velotzidade cambiat in su passare de su tempu, s'egalidade de supra no agiuda pius e pro aere sa velotzidade in unu mamentu pretzisu amus a impreare su carculu infinitesimale. In custu modu, cun sa notazione de Leibiniz pro sas derivatas, s'ecuatzione est:

 

O, cun sa forma integrale:

 

S'integrale no si podet simplificare in sa realidade si che bogamus movimentos chi ant un'acradiadura paremighe o a su mancu bene iscrita, sinòno comente pro totos custos integrales s'impreat s'anàlisi numèrica.

Movimentu acradiadu paremighementeModìfica

S'integrale si podet simpilificare in unu modu fazile si, pro esempiu, s'acradiadura no cambiat in su passare de su tempu. S'ecuatzione duncas est:

 

Sicomente

 ,

cun a chi est s'intensidade e û sa diretzione de s'acradiadura (e de su movimentu).