Ravanella

Ravanella o arreiga (Rafanus sativus) de sa Familia Cruciferae. Creschede in clima temperadu.Tuberu coltivadu chi si mandigada cru. Su tuberu podet essere longu unos 20 cm. O tundu e minore cantu una nughe. Su colore est ruiu. Calchi ispetzia est pitigosa e atera pius druche.

Raphanus sativus