Custu documentu est impreadu respetende sos recuisidos impostos dae sa Exemption Doctrine Policy pro sc.wiki. Si pensat chi non siat ragionevolmente possìbile otènnere unu documentu ecuivalente pro su puntu de vista e cun una litzèntzia de impreu.

Depent èssere respetadas custas indicatziones:

  • Custu avisu non indicat s'istadu de su deretu de autore de su documentu. Depet duncas èssere semper indicadu fintzas unu tag pro su deretu de autore chi podat frunire sas informatziones netzessàrias pro su chi pertocat s'istadu de su deretu de autore.
  • Depet èssere indicada sa mitza de su documentu e dislindadu chi est su detentore de su deretu de autore (in su casu chi non siat esplicadu dae su tag).
  • Su documentu depet èssere impreadu petzi in su namespace printzipale, in particulare in sos artìculos a sos cales su cuntenutu suo faghet riferimentu diretamente. Sas immàgines non podent èssere insertadas in gallerias de immàgines.
  • Si no est craru, bolet dislindadu su motivu pro su cale su documentu non potzat èssere remplasadu cun unu cun litzèntzia lìbera. Si non b'at unu motivu ratzionale, pedi sa burradura/fulliadura immediata.