Template:Nonlìbera

Avisu deretu de autore No insertes custa immàgine in sa pàgina impitadore personale o in àteras pàginas francu cussa de su namespace printzipale.
S’immàgine, difatis, no est lìbera e podet pro custu èssere impreada petzi in sas boghes de su namespace printzipale in relatzione a su sugetu a su cale issa si referit.
Pro rispetare sa EDP pro sc.wiki, cada insertadura impròpia at a èssere annullada chene preavisu.
Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Nonlìbera/man (modìfica·istòria)

Su manuale de custu template bolet postu in sa setzione Informatziones de cussos documentos (logos, màrchios registrados, etc.) non lìberos e s'impreu de cussos siat istritamente limitadu a sos namespaces relativos a sos sugetos a cui as immàginen si referint, sighinde sa Exemption Doctrine Policy pro sc.wiki.

Custu template est petzi unu avisu e non remplasada sas informatziones obligatòrias e netzessàrias a identificare su documentu e sa litzèntzia de impreu suo.