Template:Tzita vìdeu/TemplateData

Custa sutapàgina definit sa sintassi TemplateData netzèssària pro VisualEditor.


Podet èssere impreadu pro insertare in sas notas in fundu a sa pàgina sos datos relativos a una fonte vìdeu impreada pro suportare sa tzitatzione in su corpus de s'artìculu.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
autoreautore

S'autore de su vìdeu o una persone chi b'est ligada in manera significativa.

Stringoptional
tìtulutìtulu

Su tìtulu de su vìdeu.

Stringrequired
urlurl

S'indiritzu web de su vìdeu.

Stringrequired
atzessuatzessu

Sa data de atzessu a su vìdeu.

Dateoptional
datadata

Sa data de publicatzione de su vìdeu.

Dateoptional
editoreeditore

S'editore de su vìdeu.

Stringoptional
limbalimba

Sa limba de su vìdeu.

Stringoptional
oraora

S'ora a sa cale s'in casu mai si faghet riferimentu pro una tzitatzione.

Numberoptional
minutuminutu minutos

Su minutu dea su cale incumintzat sa tzitatzione.

Numberoptional
segundusegundu segundos

Su segundu dae su cale incumintzat sa tzitatzione.

Numberoptional
tzitatzionetzitatzione

Tzitatzione facoltativa de su chi benit naradu in su vìdeu.

Stringoptional
urlarchìviuurlarchìviu

S'indiritzu web de s'archìviu de su vìdeu.

Stringoptional
dataarchìviudataarchìviu

Sa data de archiviatzione de su vìdeu.

Stringoptional
cidcid

Còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.

Stringoptional
postscriptpostscript

Si avaloradu cun perunu impedit s'annanghidura de unu puntu finale a sa tzita, de impreare pro esempru cando sa tzita est a s'internu de parèntesis tundas.

Auto value
perunu
Stringoptional