Artìculu in LSC

Unu còmicu est una persone chi chircat de intratènnere unu pùblicu faghende·lu rìere. Lu podet fàghere pro mèdiu de contigheddos, situatziones curiosas, cumportende·si de macu o resende una cummèdia. Unu còmicu chi tribagliat diretamente in dae in antis de unu pùblicu est mutidu "cabaretista".

Charlie Chaplin, un'atore, iscienegiadore e unu de sos còmicos prus connotos in totu su mundu.

Unu diciu pobulare, meda tzitadu ma generalmente atribuidu a E Wynn, est, "Unu giornaleddu narat cosas divertentes, unu còmicu narat sas cosas in manera divertente", chi disegnat una distintzione tra cantu sa cummèdia podet èssere atribuida a su cuntènnidu verbale e cantu a s'agire de sa persone.

Dae su 1980, una undada noa de cummèdia, mutida cummèdia alternativa, est creschida in popularidade cun s'istile suo prus insòlitu e isperimentale. Custu a su sòlitu cumportat una relatzione prus de isperièntzia o de asserva, in piessigna fata dae Alexei Sayle, Daniel Tosh, Louis C.K. e Malcolm Hardee. Pro cantu riguardat sos càbidos, còmicos comente a Tommy Tiernan, Des Bishop e Joan Rivers orint dae s'issoro background pro si pigare in giru issos matessi, mentras unos àteros comente a Jon Stewart e Bene Elton tenent fortes isfumaduras polìticas e culturales.

Medas giornaleddos sègudant unu sighidu de cultu mentras girant famados hub còmicos comente a su fèstival Just for Laughs a Montreal, s'Edinburgh Fringe e su Melbourne Comedy Fèstival in Austràlia. S'ispissu sa carriera de unu fumettista sobrat in modu significativu cando binchet unu prèmiu còmicu importante, comente a s'Edinburgh Comedy Award (in passadu su prèmiu pro cummèdia Perrier). A bias sos giornaleddos intrant in unas àteras àreas de intratènnida, comente a film e televisione, ue divenint prus connotos; a esèmpiu, Eddie Izzard o Ricky Gervais. Nointames, sa resessida a sa ritza de unu giornaleddu non garantit sa resessida crìtica o a su botteghino de unu film.