Cuntierra:Sardigna

Active discussions

Perchè continui a lavorare anonimo?? Passa al bar ed esponi le tue idee!! Questa Wikipedia è un po' troppo statica! --Temu (Pian pianino) 03:22, Mag 18, 2005 (UTC)

Sigheus in Logudoresu? No du connosçu beni, ma ki scriu in campidanesu e calincunu tradusit? Po praxeri, perou, no in LSU. Antoni

Un articolo di [[1]]?

poita no si kisionat de Limba ? Poita no si kistionat de naturalesa ?

Caru Marzedu Sa die de sa Sardigna est una festa istitutzionale (cumpletamente finanziada dae sa RAS) e non at nudda de populare Fpittui 11,03 28 de maiu 2009
Istimadu Fpittui, cuncòrdiu ca est una festa istitutzionale finantziada dae sa RAS, ma sa RAS etotu da tzèrriat festa de su pòbulu sardu. Tandus tocat nos a iscriri cuddu chi est a demostràbili. Mancari non siat una festa pobulari, po sa RAS est sa festa de su pòbulu sardu. Cun amistadi -- Marzedu (msg) 11:38, 28 Maj 2009 (CEST)

Po prexei, acabbaus cun custa gherra de grafiasModìfica

No sciu ita acuntessit in custas ùrtimas diis, ma una gherra de ortografia chi fiat acabbada giai de diora in sa Wikipedia est torrada a pillu, cun mudàntzias de sighida de custa pàgina e de Limba sarda e fintzas genti chi s'est posta a chistionai a manera maleducada cun un'amministradori. No sciu cun custu cumportamentu innui boleis arribbai, ma de seguru no at a portai nudda de bonu, prus che totu po ita ca un'acordu s'est giai agatau de meda. Sa Wikipedia ammitit grafia LSC (chi po cantu ndi sciu no est abrogada ma abarrat sperimentali), campidanesa, logudoresa e nugoresa. Immou chi teneus giai una versioni LSC e una versioni campidanesa de custas duas pàginas, podeus creai sa pròpiu pàgina in is duas grafias cun s'impreu de su Template:LSC cummenti eus fatu po atras boxis de Wikipedia. Chi no seis segurus de sciri cummenti, dd'apa a fai deu cun prexei candu tèngiu tempus. --Paninu (talk) 23:00, 6 Maj 2020 (CEST)

Eja, mi nde fio acattau deo puru de zente anonima accontzende paginas in ateras grafias. A unu IP li apo nau chi su traballu suo, chi fiat peri bonu, lu podiat ponnere in totu pache in sa versione campidanesa, cun su template bellu mannu a la mustrare, ma a dolu mannu non si at nemmancu firmau a leghere. Cun su traballu chi at fattu, bastaiat che lu ponnere in ie cun un'operatzione de "copia/apìtziga". Est cosa trista, a bisu meu, ca custa est zente chi su sardu si biet chi lu connoschet e sa Wikipedia nostra, chi no at mai fatu che a sos talebanos, nde at bisonzu mannu.--Dk1919 Franking (talk) 11:35, 9 Maj 2020 (CEST)
Return to "Sardigna" page.