Ignatziu de Antiochia

WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.


Ignatziu de Antiochia, in Siria. Santu. Ada iscrittu sette litteras, importantes po connoschere su cristianesimu de sos incomintzos. Mortu isbranadu dae sas feras, a Roma, in sa persecutzione de Traianu (s'annu 107).