Lisandru Mannu

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

Lisandru Mannu est naschiu in su 20 o 26 de trivulas de su 356 in antis de Cristu e siche fit mortu in su 10 de lampadas de su 323. Fit un'imperadore grecu de sa Matzedonia, e s'ammentat oje comente unu zeniu in s'arte militare. Teniat trintatres annos cando fit ispirau, ma si podet narrer chi aiat concuistau tottu su mundu chi tando connoschian sos anticos.

Copia de unu bústu grecu chi si podet bier in su British Museum
Su duminiu de Lisandru mannu.