Artìculu in LSC

Unu màndigu o alimentu est ogni sustàntzia o miscela de sustàntzias in cale si siat istadu de sa matèria e istrutura non traballada, in parte traballada o traballada, destinada a èssere papada dae un'èssere umanu.

Esempros de màndigos