Flag of Sardinia, Italy.svg
Artìculu in LSC
Flag of Sardinia, Italy.svg

Una natzione (de su latinu natio, in sardu «naschimentu») si referit a una comunidade de indivìduos chi cumpartzint carchi caraterìstica comuna comente sa limba, su logu geogràficu, s'istòria, sas traditziones, sa cultura, sa religione, s'etnia e a bortas unu guvernu[1].

Caminu de sas Natziones Unidas in Ginevra, acostiadu in ambos sos lados dae sas banderas de sas natziones chi bi pertenent.

Una àtera definitzione cunsìderat sa natzione comente a un'"istadu soberanu" chi podet fàghere riferimentu a unu pòpulu, a un'etnia, a una tribù cun una discendèntzia, una limba e mancari un'istòria comuna.

Una diferente currente de pensamentu, chi faghet riferimentu a s'idea de natzione in cantu realidade ogetiva e ligada a pensadores chi pertenent a diversas espressiones polìticu-culturales, includet tra sas caraterìsticas netzessàrias de una natzione su cuntzetu de sàmbene (Herder) o de «consambenadu» (Meinecke).[2]

Una àtera definitzione bidet sa natzione comente a una «comunidade de indivìduos de prus natzionalidades cun unu territòriu e guvernu pròpiu» o fintzas «una tribù o una federatzione de tribùs (comente cussa de sos indianos nordamericanos)»[3]. Est apojende·si a tales assuntos chi s'est isvilupadu in sos annos '70 su cuntzetu de micronazione.

Carchi autore, comente Jürgen Habermas, cunsiderende obsoletu s'assuntu traditzionale de natzione, si referint a issa che unu lìberu cuntratu sotziale intre pòpulos chi si reconnoschent in una Costitutzione comuna. Tale cuntzetu, in custu casu, si diat istèrrere fintzas a cuddu de de sa pàtria e su patriotismu natzionale diat èssere gai remplasadu dae su «patriotismu costitutzionale».o gràtzias a su cuntzetu de "grupu de pertenèntzia": sa natzione est tales suta bisura polìtica. Custa previdet unu profundu sensu de su "nois", paghe e òrdine in internu e cosa sua, una sèrie de sìmbulos e mitos comunos, sa fiantza de amparu e sa cussèntzia de sa durabilidade in su tempus de sa natzione respetu a sos sìngulos indivìduos.

  1. Federico Chabod, L'idea di Nazione, Laterzaª ed., 1961.
  2. LA STORIA, Mondadoriª ed., 2007, p. 16.
  3. Webster's New Encyclopedic Dictionary.