Artìculu in LSC

S'ossìgenu est s'elementu chimicu de sa taula periòdica de is elementos chi tenet a sìmbolu O e nùmeru atòmicu de 8.

S'ossìgenu in sa talua periòdica de is elementos
Ossìgenu lìchidu

Su nòmine dependet de su gregu ὀξύς, oxýs, «aghedu» (literalmente: «puntudu») e sa raighina γεν-, ghen-, chi signìficat «ingenerare». S'elementu est comune e non s'agatat in sa Terra ebbia, ma in totu s'universu.

S'ossìgenu molculare O2, comente s'agatat in sa Terra, est termodinamicamente instàbile, ma esistet gràtzias a sa fotosìntesi de is matas. Est elementu chimicu prus comune in su còrgiu de su praneta, raprensentende·nche unu 47% de sa massa, intames de s'atmosfera in ue s'agatat in peschentos de su 21% subra su volume e de su 13% subra sa massa.

Àteros progetos modìfica