Articulu in nugoresu

Quirites (in singulare quiris) fit su lùmen chi si dàban sos anticos romanos pro si identificare. Chin s'accordu chi at postu accabbu a sa gherra tra sabinos e romanos, iscoppiàda pro sa fura de sas sabinas, fit nàschia una diarchìa in su gubernu de Roma tra Ròmulu e Titu Tatziu.

Titu Liviu e Plutarcu in sas operas issoro (rispettivamente Ab Urbe Condita e Vida de Ròmulu) iscòpian custu lùmen.