Sistema termodinàmicu

Unu sistema termodinàmicu est una regione macroscòpica definida dae s'universu chi s'istudat partinde dae sos printzìpios de sa termodinàmica. Totu s'ispàtziu de s'universu chi s'agatat foras su sistema termodinàmicu si connoschet comente a ambiente. Su sistema est separadu dae s'ambiente suo dae sa frontera sa cale, pro cunventzione, delimitat unu volùmene agabbadu. Sos cuncàmbios de traballu, calore o matèria intre su sistema e s'ambiente podent tènnere logu a traessu de custa frontera. Difatis, sos sistemas termodinàmicos si costumant classificare segundos sa natura de sos cuncàmbios chi permitet sa frontera sua.

Sistema, frontera e ambiente

Unu sistema termodinàmicu si caraterizat e si definit pro un'annantu de paràmetros termodinàmicos assòtziados a su sistema. Sos paràmetros sunt propiedades macroscòpiques in manera isperimentale misuràbiles, pro narrere volùmene, pressione, temperadura o campu elètricu, intre àteros. S'annantu de paràmetros netzessàrios pro definire inequívocament unu sistema si nùmenat istadu termodinàmicu, chi s'espressat cun una relatzione intre paràmetros mentovada ecuatzione de istadu. A sa fine, unu sistema s'agatat in echilìbriu termodinàmicu cando s'istadu de su sistema non càmbiat a largu de su tempus.