Artìculu in LSC

Su solstìtziu est cadaunu de sos duos momentos de s'annu cando su Sole tenet sa declinatzione màssima (distàntzia angulare) rispetu a s'ecuadore tzeleste.

Solstìtziu de istiu
Solstìtziu de ierru

In su solstìtziu de istiu de s'emisfèriu norte, su Sole arribat a su zenit a mesudie subra su tròpicu de Càncaru e in su solstìtziu de ierru arribat a su zenit a mesudie subra su tròpicu de Crabucorru.

Un'àtera manera de cumprèndere su significadu de solstìtziu est de nos refèrrere a sa durada de sa die (in astronomia, sa die cumprendet su tempus in su cale su Sole s'agatat subra de s'orizonte, est a nàrrere, su tempus chi passat intre s'arvèschida e iscurigadòrgiu. Custa durada est variàbile durante s'annu. B'ant duas dies in s'annu cando arribat a sos balores estremos: sa die prus longa currespondet a su solstìtziu de istiu, e sa prus curtza, a su solstìtziu de ierru. Su solstìtziu de istiu marcat su passàgiu de su beranu a s'istiu, mentras chi su solstìtziu de ierru marcat su passàgiu de s'atòngiu a s'ierru. In s'emisferu sud, si nde narat solstìtziu de istiu de su solstìtziu de su mese de nadale, e solstìtziu de ierru, de su solstìtziu de su mese de làmpadas, pighende in contu sa diferèntzia de istasones intre sos duos emisfèrios.