Template:Tzita vìdeu/man

Custu template permitet de tzitare unu vìdeu presente in una pàgina web.
Si cheres tzitare unu vìdeu chi est istadu carrigadu in YouTube no imprees custu template, ma imprea a {{YouTube}} (impreu). Si cheres tzitare unu programma televisivu, imbetzes, imprea {{Tzita TV}} (impreu).

Cosas de ammentareModìfica

In antis de impreare custu template est netzessàriu a s'assigurare chi su vìdeu non siat in violatzione de su detetu de autore in cantu, sighinde sas lìnias de ghia, non si podent insertare ligàmenes a cuntenutos illegales. In particulare sos vìdeos relativos a sas cantzones sunt permìtidos petzi si sunt istados carrigados in su canale ufitziale de s'artista o de sa televisione.

ParàmetrosModìfica

 • autore = S'autore de su vìdeu o una persone chi b'est ligada in manera significativa.
 • tìtulu = Su tìtulu de su vìdeu.
 • url = S'indiritzu web de su vìdeu.
 • atzessu = Sa data de atzessu a su vìdeu.
 • data = Sa data de publicatzione de su vìdeu.
 • editore = S'editore de su vìdeu.
 • limba = Sa limba de su vìdeu.
 • ora = S'ora a sa cale s'in casu mai si faghet riferimentu pro una tzitatzione.
 • minutu = Su minutu dae su cale incumintzat sa tzitatzione.
 • segundu = Su segundu dae su cale incumintzat sa tzitatzione.
 • tzitatzione = Tzita facoltativa de su chi benit naradu in su vìdeu.
 • urlarchìviu = S'indiritzu web de s'archìviu de su vìdeu.
 • dataarchìviu = Sa data de archiviatzione de su vìdeu.
 • cid = Còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.
 • postscript = Si avaloradu cun perunu impedit s'annanghidura de unu puntu finale a sa tzita, de impreare pro esempru cando sa tzita est a s'internu de parèntesis tundas.

(leghenda colores)

{{Tzita vìdeu
|autore = 
|tìtulu = 
|url = 
|atzessu = 
|data = 
|editore = 
|limba = 
|ora = 
|minutu = 
|segundu = 
|tzitatzione = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|cid = 
|postscript = 
}}

N.B. sunt disponìbiles fintzas medas àteros paràmetros relativos a sas tzitatziones in generale, pòmpia·ti Template:Tzita testu pro s'elencu intreu.

Esèmpios de impreuModìfica

{{Tzita vìdeu
|data = 07 trìulas 2014
|tìtulu = Un sensore molecolare tascabile per “leggere” cibo e medicinali
|url = http://it.euronews.com/2014/07/07/un-sensore-molecolare-tascabile-per-leggere-cibo-e-medicinali/
|editore = [[Euronews]]
|atzessu = 27 austu 2014
|tempus = 0:01:19
|tzitatzione = Può infatti rivelarsi utile ad identificare medicinali privi di etichetta.
|limba = it
}}

Filmadu vìdeu (IT) Un sensore molecolare tascabile per “leggere” cibo e medicinali, Euronews, 07 trìulas 2014, a 0:01:19. URL consultadu su 27 austu 2014.
«Può infatti rivelarsi utile ad identificare medicinali privi di etichetta.».

Templates ligadosModìfica