Universidade de Casteddu


Articulu in nugoresu

Sa universidade de Castèddu est s'ateneu prus mannu de sa Sardigna, fundàu in su 1626. At tentu su cuàrtu postu in sa classifica Censis/La Repubblica de sos mannos ateneos italianos de istadu pro s'Annu Accademicu 2013-2014.

Istèmma de s'ateneu casteddàju.

Istòria

modìfica

Fit dae tempus chi su parlamentu sardu pedìat un'ateneu postu in sa capu de locu, pro aumentare su tassu de istrùtzione e fàcher a manèra chi sos sardos non depìan disterràre pro fortza in sas universidades de su continente, pruscatòttu in cussas de Pisa, Bologna e Salamanca.

A sa fine, pro more de s'atzione de sos tres istamentos e de s'artzipìscamu de Casteddu Francisco d'Esquivel, su papa de tando (Paolo V) in su 1607 aìat fravicàu unu Studium Generale in sa tzitàde sarda, ponèndela issùtta sa Madonna e sos santos sardos Ilariu, papa, e Luciferu e Eusebiu, pìscamos. Est pro custu chi in s'emblema de s'ateneu bi sun sas mìtrias e sa tiàra, chin duos pastorales e a cùrtzu a issos (a costàzu o issùpra) bi at sa lìtera de cumìntzu de su nùmene de su santu, pàris chin s'immàgine de sa Madonna e de sos istèmmas de su Regnu e de sa tzitade. Sa Universitas Studiorum Caralitana at cumintzàu s'attividade sua de manera uffitziale in su 1626, a pustis chi su re Filippu de tres la aìat reconnòtta.

Oje in die, s'ateneu tenet ùndichi facultades.