Saludus a tottus.

Deu kistionu su sardu campidanesu chi appu imparau de mamma mia e de babbu miu de sa nascita.

Mancai no du sciu scriri beni, du scriu mellus chi pozzu. Calincuna borta m'ajudu cun d'unu fueddàriu po du scriri, poita custu no d'appu imparau in iscola. M'anti imparau a ligi e a scriri s'itallianu, su latinu, s'ingresu e su francesu, ma su sardu no!

Ajumai fiad bregunja a kistionai su sardu in iscola!

Sa bregunja fiad de issus!!!


Sa Limba Sarda Comuna, imbentada de is concas mannas chi mancai no kistionanti mancu su sardu, NO MI PRASCIDI mancu po nudda!


Deu kistionu cumenti pappu!!!!!