Vincenzo Sulis

Vincenzo Sulis (Casteddu 1758 – Sa Madalena 1834). Tribunu populare, s'est oppostu a su tentativu de invasione de sos Frantzesos (1793). Accusadu de tradimentu fut cundennadu a sa presone a vida e isserradu po 21 annos in d'una turre in S'Aligherasa turre de l'Esperò ( e oe giamada puru Turre de Sulis), e liberadu in su 1821. Ada iscrittu una autobiografia.

Sa Turre de S'Esperò, giamada puru Turre Sulis in S'Alighera.