Articulu in nugoresu

Sa abbardènte (in italianu acquavite di Sardegna), naràda fìntzas fìlu de ferru, est unu limbiccàu fattu in Sardigna.

Un'ampùlla de abbardente/filu 'e ferru.
« S'abbardente in ibèrru callèntat e in istìu rinfrìscat »
(Dìtzu nugoresu)

Orìzine de su lùmen "filu de ferru"

modìfica

Su lùmen benit dae su fattu chi, carchi seculu fachet, s'abbardente si fachìat in contrabbandu e sos chi nde cherìan facher fìn custrìntos a cùbare in sutta de terra sos limbìccos; pro nde pòder atzapàre a pùstis su locu esattu in ube che los aìan postos, cravàban a terra unu filu de ferru. Non de bàdas, sos chi fachìan s'abbardente filuferràban.

Produssione

modìfica

Pro sa produssione si limbìccan binàttas sardas de calidade manna, chi fàchen unu prodottu chind una gradassione chi a s'ispìssu brìncat sos 40 grados. Su filu 'e ferru prus fentomàu est cussu de s'Aristanèsu, de su Montifèrru e de sos trettos tzentrales de sa Sardigna a economia pastorale. Mascamènte laudàu est su filu 'e ferru chi si fachet in Ozzastra (pro esempiu, in Tertenia e zassos a curtzu).