Cuntierra:Alessandro Pili

Active discussions

sempri biviu in senorbì ma de origini sadilesa!naraddu poita chinò tziu chichibbiu s'incazzada!

EntziclopeditzidadeModìfica

Salude, comente ais bidu oe Michele Perrone 05 at isboidadu sa pàgina, narende chi non fiat entziclopèdica. L'apo torrada a pònnere, pro como, ma cherio pedire unu parre generale. Pensades chi diat dèpere abarrare inoghe o nono? Podimus agatare àteras fontes mègius, e cantu est connotu custu personàgiu? Pàginas pro sos còmicos sardos giai nde bi sunt fintzas àteras e fintzas in sas àteras versiones de Wikipedia, che a cussas de Massimilano Medda e de sos Lapola in sa Wikipedia italiana, est custu còmicu a su matessi livellu de notoriedade? Deo non l'isco ca sos Lapola nn los apo mai sighidos.--L2212 (talk) 23:26, 6 Abr 2020 (CEST)

Primu, gràtzias po dd'ai posta cummenti fiat. Fia acanta a intrai e ddu fai deu. Pensu chi siat prus o mancu connotu che Lapola. Traballat meda cun issus (calincunu situ narat fintzas chi issu est in su grupu, ma no nc'est in su situ ofitziali insoru). Pensu chi totus is chi càstiant Lapola in televisioni connòsciant a issu puru, duncas po mei sa pàgina si podit lassai. --Paninu (talk) 21:49, 7 Abr 2020 (CEST)
Ab, tando la lassamus gasi.--L2212 (talk) 22:59, 11 Abr 2020 (CEST)
Return to "Alessandro Pili" page.