Cuntierra:Sòrighe (informàtica)

There are no discussions on this page.

Salude. Abbergio custa cuntierra pro faeddare de su termine prus adatu pro sa bortadura de s'inglesu "Mouse" intesu comente periferica de su carculadore. Deo pesso chi siat menzus a lassare mouse, mancari in carchi limba lu bortent in manera literale. Su casu de sa paràula "carculadore" o "elaboradore" impreada pro s'inglesu "computer" podet fintzas andare bene ca est bastante difusu, ma "sòrighe" paret una fortzadura. Faghide·mi ischire ite nde pessades. --Placebo2 (talk) 10:13, 14 Mar 2020 (CET)

Saludi. Duncas, in totu is lìnguas (o agiumai totus) "mouse" est furriau in topi/sòrighe o ratu (ES = ratón, CA = ratolì, FR = souris, PT = rato, DE = Maus, etc). In sardu no ddoi at meda literadura informàtica, duncas est prus difìcili a scioberai su fueddu prus comunu. "Sòrighe" est impreau in sa furriadura de Vivaldi Browser (sinunca ia ai postu "Ratu", chi deu impreu de prus). Po immou no apu agatau alternativas in atrus programmas, ma L2212 at nau in sa cuntierra mia chi at atobiau fintzas "puntadore". Un'idea chi m'est bènia est a chistionai puru cun is piciocus de Sardware. Issus ant furriau medas programmas in sardu e mancai si podint giai unu cunsillu.--Paninu (talk) 12:45, 14 Mar 2020 (CET)
Salude. Comente apo iscritu a Paninu, apo controlladu sas memòrias de tradutziones chi tèngio e probabilmente tenet resone issu, mi so isballiadu e "sòrighe" est su tèrmine prus impreadu. Deo dia prefèrrere impreare tèrmines sardos imbetzes de cussos inglesos, fintzas si diat pàrrere istranu a medas (fintzas deo so semper istadu abituadu a fàghere "a s'italiana" cun sos tèrmines non bortados) però bidimus ite narant sos àteros, custu mi paret un'arresonu de importu mannu.--L2212 (talk) 17:26, 14 Mar 2020 (CET)
Salude a bois, andat bene, bos torro gràtzias pro s'acraradura. Depo nàrrere chi deo no apo fatu chircas subra de custu, duncas boisàteros tenides de seguru prus informatziones de mene. --Placebo2 (talk) 13:56, 16 Mar 2020 (CET)
Apo fatu como como una pàgina de diambiguatzione ca bi fiat un àtera pàgina cun su nùmene sòrighe (chi però apo mòvidu impreende su nùmene latinu). Si cheres bi potes pònnere su template nota disambigua in sa pàgina chi as fatu tue :) --Placebo2 (talk) 09:58, 17 Mar 2020 (CET)
Fatu beni. S'idea de impreai nòminis scientìficus mi praxit, ca a su mancu no privilègiat perunu geo-sinònimu --Paninu (talk) 19:14, 17 Mar 2020 (CET)
Return to "Sòrighe (informàtica)" page.