WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.


Frantziscu Saveriu ( 1506- 1552). Gesuita ispagnolu, missionariu in India e en Giappone. Est mortu a Sancian,una isuledda denanti a sa Cina, progettende de bi intrare.Santu.Sa festa su 3 de nadale.