Identidade de gènere


Artìculu in LSC

Cun s'espressione identidade de gènere s'inditat su gènere in ue una persone s'identìficat, est a nàrrere chi si intedit òmine, fèmina o àtera cosa difarente dae custa bipolaridade.

S'identidade de gènere no benet netzessariamente dae su sessu biològicu e no tenet relatzione cun s'orientamentu sessuale.