Limba polinomica

Flag of Sardinia, Italy.svg
Artìculu in LSC
Flag of Sardinia, Italy.svg

Una limba polinomica definit unu cuntzetu in ue sos chi faeddant una limba, sende chi siat partzida in variedades medas diferentes in fonètica, morfologia e sintassi, la intendent a dontzi modu comente un unicum chi tenet fenòmenos tipologicos (variatzione) ei fenòmenos de rapresentatzione sotziulinguìstica.

Custu cuntzetu l'aiat postu a primu su linguista Jean-Baptiste Marcellesi pro descriere sa situatzione de sa limba cossa, ma si presentat puru pro totu sas àteras limbas de minoria.

Si dat duncas unu fundamentu scientìficu a s'idea chi una comunidade linguìstica podat tènner una tzerta unidade chene chi si li depat imponnere una variedade linguìstica ebbia.

Custu cuntzetu si podet pònner a cunfrontu cun sa limba ausbau o un'idioma chi, subra 'e su pianu tipològicu, est cunsideradu che dialetu de un'àtera limba, ma chi tenet diferèntzias medas a parre de sos faeddadores.