Sarrabus-Gerrei

Su Sarrabus-Gerrei est una istorica e giografica de sa Sardinna sud-orientali, pertenessidi cumenti a s'aministrazioni a sa provìntzia de Casteddu. S'origini de su nomini "Sarrabus" portad unas cuantas interpretatzionis ma po sa parti manna de is istudiosus derivat de s'antiga tzitadi Punica de Sarcopos, posta oi in su cumunu de Bidd'e Putzi chii po richesa e influentzia depiat controllai in cuddus tempus una zona bastanti manna, chii cumprendiada prus o mancu su Sarrabus de oi in dii.


Su sardu ki si fueddat innie tenit sa particularidadi de su "corpu de glotide. Allàcanat cun s'Ogiastra e sa Parteolla. Is biddas ki ddu cumponint funt: Murera, Biddeputzu, Santu 'Idu e Castiadas.