Articulu in nugoresu

Su Welsh Not fit unu casticu chi praticabant in calicuna iscola gallesa in sos seculos de XIX e de XX a sos pitzinnos chi sos mastros intendiant faveddande in gallesu. Cunsistìat in su pònner a tucru de su pitzinnu una praca de linna chin s'iscrita "WN", chi si podiat bocare e dare a un'ateru si su mastru lu cassabat faveddande in gallesu. A s'acabbu de dìe, su mastru iscudìat su pitzinnu chi teniat custa praca a tucru.

Immagine de una pitzoca chin su Welsh Not postu a tucru

S'iscopu fit cussu de facher abbirgonzare sos pitzinnos chi faveddabant in sa limba issoro e dissuadire a totus de chistionare su gallesu, in acordu chin sa politica limbistica de tando de sa Gran Bretagna, chi cherìat promòver s'inglesu in locu de sas limbas de su locu, a cumintzare dae s'iscola.

Custa bidèa de natzionalismu chi at fatu zenotzìdios limbisticos in lùmen de "unìre sa natzione", no est propia de sa Gran Bretagna ebìa ma fìntzas de ateros istados europeos, comente s'Italia in Sardigna dae s'epoca fascista in susu o sa Frantza a cumintzare dae sa figura de s'abate Gregoriu, chi dìat a praticare su sistema de sa "vergohna" chin casticos chi si assimizant meda a cussu de su Welsh Not.