Referendum online pro s'indipendentzia veneta (2014)

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

Su referendum venetu pro s'indipendèntzia de su 2014 est istàu unu iscandàlliu de carattere non uffitziale, non binculànte e ammanizàu privatamente in Venetu, una rezòne italiana. Su bòtu, connòttu fìntzas comènte "prebiscìtu digitale" o "Plebiscito.eu" lu at promòghiu Plebiscito 2013, unu assòtziu politicu venetìsta chin Gianluca Busato, unu ex-militante de sa Lega Nord, sèndebi a ghìa. Su referendum lu an tèntu in su mese de Màrtzu, dae su 16 a su 21.

ResurtosModìfica

A secund' 'e su chi nàran sos de Plebiscito.eu, 2.36 miliones de zente veneta (est a nàrrer, su 63.2% de sos chi pòden botàre) an isseperàu de partetzipàre a s'iscandàlliu e su 89.1% de issos (est a nàrrer, su 56.6% de sos chi pòden botàre) an nàu chi eja a s'indipendentzia. P2013 at procramàu s'indipendentzia de su Venetu dae s'Italia in Treviso a de notte, in su 21 de Martzu.

In su referendum online, si an elèttu dèche "delegàos pro s'indipendentzia": Busato fit su candidàu prefèrtu, chin 135,306 bòtos; sìchin Stefano Vescovi (48,320), Selena Veronese (46,947), Silvia Gandin (43,025), Lodovico Pizzati (25,731), Gianfranco Favaro (16,670), Raffaele Serafini (16,627), Manuel Carraro (16,627), Gianluca Panto (16,321) and Paolo Bernardini (16,299). A s'accàbbu, a sos chi an botàu lis pedìan de dàre su pàrrer issòro in supra de tres "chistiònes de politica estera", pòstu chi su Venetu ottènzat s'indipendentzia: s'adossiòne de s'Euro (appozàda dae su 51.4% de sos partetzipadòres), s'intràda in s'Unione Europea (appozàda dae su 55.7% de sos partetzipadòres) e in sa NATO (appozàda dae su 64.5% de sos partetzipadòres); de càda manèra, sa partetzipassiòne pro custas tres chistiònes fit meda prus bassa (rispettivamnente faveddànde, 24.6%, 22.3% e 19.8%).

CriticasModìfica

Sa partetzipassiòne e su chi nd'est bènniu a campu che resurtàu fit criticàu dae fontes medas, chi an tèntu in cussìderu sas istatìsticas de su tràvicu in su zassu web pòstas a prubicadùra dae Alexa Internet e atteros providers. In su cursu de tottu s'arcu temporale chi si at botàu, su zassu aìat 135,000 bìsitas ebbìa, est a nàrrer chi, tra tottu sa zente veneta, bi aìat pètzi su 3.6% de sos chi pòdian botàre. In prus, parte manna de su tràvicu benìat foras de sas làcanas italianas, chin su 10% benìnde dae Santiago in Cile, pro esèmpiu.