Ses Natzionis

Ses Natzionis
(RBS Six Nations)
Current event clock.svg Ses Natzionis 2014
100px
Disciplina Rugby union pictogram.svg Rugby
Tipologia squadras natzionalis
Fundatzioni 1883 (formula attuali de su 2000)
Candenza annuali
Abertura freàrgiu
Partecipantis 6
Formula Gironi a s'italiana cun partìas de andada e bia
Detenidori Flag of Ireland.svgIrlanda
Giassu internet rbs6nations.com

Provintzia de Casteddu-Istemma.png
Articulu in campidanesu
Provintzia de Casteddu-Istemma.png

Is natzionalis ca pigant parti a su Ses Natzionis

Su torneu Ses Natzionis (ingl. Six Nations Championship , fr. Tournoi des six nations , ita. Torneo Sei Nazioni , ir. Comórtas na Sé Náisiún, scots. Sax Nations Kemp, gael. scotz.. Na Sia Nàiseanan, gall.. Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ) est su prus importanti torneu internazionali de rugby a 15 de s'emisferu settentrionali. Nasciu comenti Home Championship in su 1883 e disputau intr'e is quattru Nazionalis de is Isulas britannicas (Galles, Inghilterra, Irlanda e Iscòtzia), est divenniu Cincu Natzionis in su 1910 candu est imbuccada sa Frantza, (torrandu torra Quattru Natzionis po pagu tempus, poitta sa Francia in su Rugby professionisticu) e fincias a diventai su torneu de immoa cun s’ammissioni de s'Itàlia in su 2000.

Po bisongiu de sponsorizzazioni (sa Royal Bank of Scotland at postu su marchiu suu in sa competizioni) su torneu est nau offissialmenti RBS Six Nations o, prus a curtzu, RBS 6 Nations .

Home ChampionshipModìfica

Su torneu fudi incumenciau in manera non offissiali: bie su 1883, is barias squadras rappresentativas de is natzionis britannicas, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles gioganta intr'e gennargiu e arbili una serie cumprida de attoppus offissialis naus "Test Match"; caligunu giornali iat incumenciau a fai una classifica, peri chi in manera offissiosa, tantis ca, fincias a s'istituzioni de regulas po donai is puntus in su 1993, non furinti istetius definius criterius po stabiliri sa binicida de su torneu in casu de paridadi de puntus.

In sa primu edizioni, s'Inghilterra e sa Scozia iant giogau tres partìas a per omini, mentris Irlanda e Galles duas e bia, poitta no iant giogau intr'e insoru: su primu titulu fud'andau tandu a s'Inghilterra.

In su 1884 s'est giogau su primu torneu cumpridu: iant bintu torra is inglesus, ca si furinti aggiudicaus peri sa Triple Crown ("Triplici Corona"), est a nai su trofeu ca premiat sa squadra britannica ca bincit totu is atras in sa matessi edizioni. S'edizioni de su 1884 est arremonada peri po ia primus problemas nascius intr'e is inglesus e is scotzesus, e ca permettint de disputai torra unu torneu cumpridu peti duus annus pustis, cun sa bincida de sa Scotzia. Is brigas furinti torra incumenciadas perou po sa chistioni "International Board" e s'Inghilterra fud'abarrada atrus duus annus a foras de su torneu.

Si fudi erribaus a unu accordiu a pitzu de su regolamentu in su 1890 e inglesus e gallesus si furinti aggiudicaus a pari meritu sa bincida de su torneu, mentris s'annu in fatu sa Scotzia iat bintu sa Triplici Corona. In su 1893 is giornalis iant publicau po sa primu borta una classifica offissiosa de su "Quattru Natzionis", mentris famada est sa bincida de sa Triplici Corona de su Galles in su 1908.

Cincu NatzionisModìfica

S'acciunta de sa Francia in su 1910 at portau su numeru de is natzionis a cincu, peri chi sa Scozia fudi contraria. Cuss'annu e totu nc'est istetia sa primu bincida de s'Inghilterra de su 1889. Tres annus in fatu sa Francia est istetia ammonia po s'indisciplina de su publicu in Francia – Scozia: po custu motivu is scotzesus iant decidiu de non giogai contra is francesus, mentris is inglesus, bincendu totu is squadras, faiant po sa primu borta su "Grande Slam".

In is annus de sa Primu gherra mundiali su torneu no si ffudi disputau e i est istetiu riprendiu, cun sa primu edizioni de su dopoguerra, in su 1920.

In su 1931 sa Francia est stetia estromittia de su torneu per professionismu e su torneu est torrau a quattru squadras: is "cabonischeddus" funti stetius torra ammittius in su 1939, ma anti deppiu aspettai a s'accabbu de sa Segunda gherra mundiali po giogai torra, poitta intr'e su 1940 e su 1947 su Cincu Natzionis no est stetiu disputau. candu s'est torrau a giogai sa bincida est andada a is inglesus, de tandu po is duus annus in fatu su torneu est stetiu bintu de s'Irlanda.

49 annus in fatu de intrada insoru is francesus anti bintu po sa primu borta su Cincu Natzionis in su 1959, erribbandu a sa fini a su primu Grande Slam insoru in su 1968.

In su 1972 su torneu no est stetiu acabbau po sa situazioni politica irlandesa, difatis Scotzia e Galles no anti borfiu giogai in Dublino. In su 1973 est avvenniu unu fattu clamorosu: totu is cincu squadras ant ottenniu duas bincidas e duas sconfittas: sigomenti no nci fudi unu criteriu discriminanti, su torneo est stetiu bintu ex aequo de totus is partecipantis. Int'e su 1976 e su 1979 su torneu est stetiu bintu de is dragonis gallesus, ca si funti aggiudicaus peri po quattru stasonis una in segus a s'atra sa Triplici Corona.

In su 1993 est istetia istituia, paris a una classifica offissiali, su "Championship Trophy", sa coppa ca premiat su bincidori de su torneu; finccias a tandu s'unicu trofeu reconnottu fudi difatis sa "Calcutta Cup", ottennia fundendu is rupias ca costituiant su chi abarràda de sa cascia de is Calcutta Football Club a s'attu de su scallamentu avvenniu in su 1877 e assegnau ogna annu a sa chi binciat intr'e Inghilterra-Scozia.

In su 1996 British Sky Broadcasting iat ottienniu s'esclusiva de is partìas de s'Inghilterra de su torneu. Custu fattu de is deretus televisivus parit portai a una possibili esclusioni de s'Orrosa in favori de s'Italia, ma a pustis su contrattu est stetiu sligau.

In su 1998 is federazionis de su comitau organizzadori ant approvau s'ammissioni de s’Italia, de s'edizioni de su 2000.

Ses NatzionisModìfica

 
Italia vs. Scozia, Ses natzionis 2007

Sa natzionali italiana at esordìu su 5 de freargiu de su 2000 contra sa Scotzia, campioni in carriga, cun dduna bincida po 34 a 20: custu primu Ses Natzionis at bittu sa bincida de is inglesus. Su torneu de su 2001 est stetiu caratterizzau de s'afta epizootica, ca at provocau medas rinvius; difatis su torneu s'est concludiu in su mesi de ladamini cun sa bincida de is inglesus.

In su 2002 sa Francia s'est pigada su primu Grande Slam de su Ses Natzionis. S'annu in fatu est s'Inghilterra a si pigai Grande Slam e Triplici Corona; in custa edizioni s'Italia torrat a sa bincida a pustis de cattodixi attoppus contra su Galles.

In su 2004 est stetia ancora sa Francia a si pigai su Grande Slam, bincendu sa favorìa Inghilterra campioni de su mundu, mentris sa Triple Crown est andàda a s'Irlanda e sa "Cullera de linna" a sa Scotzia. S'annu in fatu, su 2005, sa bincida est andàda a su Galles, ca at ottenniu peri su Grande Slam. In su 2006 su torneu est stetiu bintu de sa Francia a s'urtima giornada.

Importanti est stetia s'edizioni 2007. In sa terza giornada s'est registràda sa primu storica bincida in trasferta de s'Italia contra sa Scotzia, cun su punteggiu de 37-17, singialandu sa primu meta a pustis de 17 segundus e is atras duas intr'e 5 minutus, e sa sconfitta de s'Inghilterra in Irlanda cun su prus grai passivu mai subìu de is inglesus in su torneu (43-13); cust'urtima partìa est stetia giogada in su storicu stadiu de Croke Park, teatru de su massacru de su 1920 connottu comenti Massacru de Croke Park , e de su cali fincias a tandu fudi stetia bandìa sa natzionali inglesa e, in generali, rugby e calcio (totu as duus de origini inglesa). Sa bincida po 23 a 20 a su Stadiu Flaminio a su Galles in sa quarta giornada rappresentat sa primu borta ca sa natzionali azura bincit duas partìas in su propriu torneu. Is metas italianas funti singiatladas de Kaine Robertson e Mauro Bergamasco, mentris Sergio Parisse benit eligiu Man of the match. In s'urtima giornada 4 squadras tenint sa possibilidadi matematica de s'aggiudicai su torneu, e a binciri est sa Francia gratzias a una appeddiàda meta de Elvis Vermeulen, ca nemancu is replay arrenescint a giudicai bona o mancu.

Su Ses Natzionis 2008 bidi unu Galles in splendida forma s'aggiudicai su torneu e su Grande Slam po sa segunda borta in quattru annus, a pustis de sa deludenti prestazioni de su Mundiali 2007 auba no iat possiu accediri a is quartus de finali. Risultat essiri invecis unu torneu deludenti po totus is atras squadras. Sa Francia no arrenescendu a s'aggiudicai su torneu non riscattat sa delusioni de su mundiali in domu, mentris s'Irlanda, grandu protagonista de is urtimas duas edizionis, bincit duas partìas e bia e una incerta Inghilterra nddi bincit tres. Po Scotzia e Italia una sola bincida, contra Inghilterra e Scozia. Peri chi est stetiu unu torneu poberu de apagnus po is azurus, sa natzionali italiana evitat po sa terza borta de segus su whitewash, e a parti sa la partìa contra su Galles ottenit risultaus ca donant coraxu in totu is atras partìas, ca perdit cun discansus meda redusius (4 e bia contra su XV de s'Orrosa de Lancaster).

 
Azioni de giogu a su Stadio Flaminio in su mentris de Italia-Inghilterra de su 14/02/2010

In s'edizioni 2009, a dominai est s'Irlanda, ca bincit po sa primu borta su 6 Natzionis (s'urtima borta de su 5 Natzionis fudi stetia in su 1985) e primu de totu s'aggiudicat su Grande Slam apustis de 61 annus, bincendu in s'urtima giornada in Galles 17-15 gratzias a unu drop de O'Gara a duus minutus de s'accabbu. In is giornadas precedentis is irlandesus iant tentu arrexoni de sa Francia in domu, de s'Italia in su Flaminio, de s'Inghilterra in domu e de sa Scotzia in Murrayfield. Su Galles, campioni bessidori, cumenciat beni sa campagna, bincendu in Scotzia e bincendu in Cardiff is storicus rivalis de s'Inghilterra. A sa terza giornada perou, po eccezzioni giogada de cenarba, is gallesus liscinant in Parigi contra sa Francia. In su Flaminio s'imponint in formazioni meda rimaneggiada po sceberu de su coach Gatland contra s'Italia, ma po 20-15 e bia, degaicci ant affrontau s'Irlanda a s'urtima giornada cun sl'obbligu de dda batti de 23 puntus po tenni sa Championship. Sa sconfitta perou ddus spingit adderetura a su quartu postu. A su segundu postu agattaus s'Inghilterra de Martin Johnson, ca primu de su torneu si tirat a pissu is criticas sceberandu Steve Bortwick comenti skipper. S'Inghilterra esordit in domu bincendu s'Italia 36-11, pustis orruit sia in Cardiff sia in Dublino (petti de unu puntu). A sa quarta giornada perou is inglesus si rescattant strummandu sa Francia in Twickenham 34-10 e serrant su torneu cun dduna facili bincida in domu contra sa Scotzia. Terzu postu in classifica generali po sa Francia de Marc Livremont, ca perdit a s'esordiu in Irlanda, bincit a pustis in domu contra Scotzia e Galles. Sconfitta in Twickenham ma rescattu a s'urtima giornada, 50-8 contra s'Italia in su Flaminio. Quintu postu po sa Scotzia, ca bincit petti s'Italia in Edimburgo a sa terza giornada. Troppu pagu po su coach Frank Hadden, ca perdit su postu a s'accabbu de su torneu. Whitewash a is azurus, ca disputant forsis su peus torneu insoru de candu furint imbuccaus. Donau a issus s'alibi de is variazionis sperimentalis a su regolamentu (ELV), ca anti depotenziau su pacchittu, de sempri arma fondamentali po s'Italia (comenti po Inghilterra e Argentina), s'Italia sfortunadamenti assaccat in ddogna attoppu, non donandu mai s'impressioni de si dda podiri giogai a sa pari. Mallett nd'acciungit, ordinandu Mauro Bergamasco comenti mesanu de accioccu in s'esordiu in Twickenham, ca is italianus perdint mali. Su Stadiu Flaminio saludat po sa primu borta cun is fischius s'Italia a s'accabbu de sa gara in domu contra s'Irlanda, perdia 38-9. Atra sconfitta grai in Scozia, 26-6, a pustis parit ca si scidit contra su Galles in domu e su tracollu a sa fini contra sa Francia. Su CT Mallett benit su propriu cunfermau e calincunu giovunu interessanti, comenti Rubini e Quartaroli, si fainti biri. A s'accabbu de su torneu benit offissializzada sa partecipazioni de s'Italia cun duas franchigias a sa Magners Celtic League de su 2010. Su Ses Natzionis de su 2011 est stetiu bintu de s'Inghilterra, ca perou no at bintu su Grande Slam e sa Triple Crown a s'urtima giornada, poitta at perdu in Dublino contra s'Irlanda. S'Italia at bintu po sa primu borta su "Trofeo Garibaldi", bincendu in Roma 22-21 contra sa Francia. In su de su 2012 at bintu su Galles, ca ah bintu peri su Grande Slam, sa Cullera de Linna e su Whitewash funti andaus a sa Scotzia, ca at perdiu totus is attoppus de su torneu. Sigomenti su Stadio Flaminio, fudi in ristrutturazioni e cun traballus de ammanniamentu, s'Italia at disputau is partìas in domu in su Stadio Olimpico.

SquadrasModìfica

 
Su stadiu de Murrayfield in Edimburgo ospitat is partìas in domu de sa seletzioni scotzesa

Is squadras ca immoa funti ammittias a pigai parti a su torneu funti Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia.

Comenti in calincunu sport de squadra, sa natzionali irlandesa ponit paris is duas animas de s'isula, est a nai s'Eire (sa Repùbrica de s'Irlanda) e d'Irlanda de su Nord.

Comenti si donant is puntusModìfica

Ogna squadra giogat contra ogna atra un attoppu e bia, cun su vantaggiu de giogai in domu ca s'alternat de annu in annu. Duus puntus di donant po ogna bincida, unu po su pareggiu e nisciunu po sa sconfitta. No nci funti bonus po is metas fattas o po su discansu subìu. Bincit su torneu chini fait prus puntus e in casu de paridadi chini tenit sa mellus differenzia puntus.

Trofeus e premius simbolicusModìfica

 
Trofeu de is Ses Natzionis e trofeu de sa Triple Crown
 • A sa chi bincit benit assegnau su "Trofeu de is Ses Natzionis".
 • Sa bincida de totu is partìas ddi nanta Grande Slam.
 • Sa bincida de una squadra de is Isulas Britannicas (duncas, pesandu Francia e Italia) contra totu is atras tres portat a sa conchista de sa simbolica Triple Crown.
 • Sa squadra urtima classificada ottenit su simbolicu Wooden Spoon (Cullera de linna), mentris sa chi perdit totu is attoppus fait unu pagu disigiabili Whitewash (medas bias, sballiandu, s'imboddiant is duus "premius").
 • Sa chi bincit in s'attoppu intr'e Inghilterra e Scozia bincit sa Calcutta Cup (chi si pareggiat su chi giai ddu tenit acchistat su trofeu). A su 2012 Inghilterra e Scozia anti disputau 119 bortas sa Calcutta Cup, de custas 115 bortas in su Ses Natzionis cun 64 bincidas po s’Inghilterra, 38 bincidas po sa Scozia e 13 pareggius.
 • De su 1988 sa chi bincit in s'attoppu intr'e Inghilterra e Irlanda bincit su Millennium Trophy.
 • De su 1989 sa chi bincit in s'attoppu intr'e Irlanda e Scozia bincit su Centenary Quaich.
 • De su 2007 sa chi bincit in s'attoppu intr'e Italia e Francia bincit su Trofeu Giuseppe Garibaldi.

StadiusModìfica

is attoppus de su Ses Natzionis si tenint in custu momentu in is stadius chi sighint:

  Inghilterra   Francia   Irlanda   Italia   Scozia   Galles
Stadiu  
Twickenham Stadium

Stade de France
 
Aviva Stadium
100px
Stadio Olimpico
 
Murrayfield Stadium
 
Millennium Stadium
Cittadi Londra Saint-Denis Dublinu Roma Edimburgu Cardiff
Capiénzia 82.000 80.000 50.000 73.261 67.800 74.500

S'obertura de s'Aviva Stadium in su Mau de su 2010 at serrau s'accordiu cun su Gaelic Athletic Association (GAA) ca at permittiu un'organu de guvernu po totu s'Irlanda po su rugby union, sa Irish Rugby Football Union, po impreai su stadiu prus importanti de sa GAA, Croke Park, po is suas partìas internatzionalis. Custu accordiu est stetiu necessariu de sa serrada in su 2007 e sa sighenti strumada de sa domu traditzionali Irelandesa de Lansdowne Road, cun sa Aviva in costrutzioni in su logu auba inci fudi su Lansdowne Road. In su mentris de sa costrutzioni de sa Aviva, Croke Park fudi su prus mannu de is terrenus de is Ses Natzionis, cun dduna capacitadi de 82'300 postus.

A s'accabbu de su 2000, sa sempri prus manna popularidadi de palla ovale in Italia at fattu diventai su Stadio Flaminio prus pagu fruttuosu comenti terrenu de domu po sa squadra de su Paisu. Candu fudi lompendu su 2010, si fudi pensau ca is attoppus in domu de su Ses Natzionis in su tempus benidori iant essi possiu essiri is stadius de calciu comenti su Stadio Olimpico in Roma o in su Nord auba su rugby est prus populari. Su Stadio Luigi Ferraris in Genova (42'000 postus) o su Stadio Ennio Tardini in Parma (prus o mancu 28'000 postus) funti stetius cunsixaus comenti terrenus alternativus. Meglioramentus po su Flaminio, po ammanniai sa capacitadi de 32'000 a 42'000 postus, funti stetius annunziaus, a cantu parit arziandu sa probabilidadi ca su rugby iat a essi abarrau in su Stadio Flamino, peri chi abarrat su propriu su stadiu prus piticu de cussus de is Ses Natzionis.[1] Eppuru, sa citadi de Roma, meri de su Flaminio, at remandau is traballus de ristruttuazioni promittius, faendu perdiri sa passienzia a sa Federatzioni Italiana Rugby (FIR) cun sa citadi. In s'arbili de su 2011, est stetiu scoviau ca sa FIR at a essi movviu is suas partìas in domu in su Stadio Artemio Franchi in Firenze.[2] Eppuru, ap pustis ca sa citadi de Roma at cumenciau is traballus de ristrutturazionis de su Flaminio, sa FIR at annunziau in su mesi de argiolas de cuss'annu ca iat borfiu tenni is suas partìas in domu in sa citadi, in su Stadio Olimpico,[3] and that it planned to return to the Flaminio once the project was complete.[4]

InnusModìfica

Primu de s'incumenciu de ogna partìa s'Innu natzionali de totu a is duuas is squadras est cantau de is suus giogadoris e sustenidoris. God Save the Queen, s'Innu natzionali de su Regnu Uniu, est impreau petti de s'Inghilterra. Galles e Scotzia cantant su propriu Innu natzionali. S'Irlanda, de chini sa squadra de rugby rappresentat duas giurisditzionis (sa Republica de s'Irlanda e Irlanda de su Nord), anti unu Innu speciali commissionau po is intenatzionalis de rugby.


Albu de oruModìfica

Inoa a basciu funti scrittus is risultaus de su Quattru (1883-1909, 1932-1939), Cincu (1910-1931 e 1947-1999) e Ses Natzionis. Primu de su 1994, is squadras ca accabbànta a pari puntus si poderànta paris su titulu. A pustis de cussa data is partìas pattas si resolvint cunsiderandu sa mellus differenzia intr'e is puntus fattus e is puntus subius.

Edizioni Bincidori Notas
1883   Inghilterra  
1884   Inghilterra  
1885 -- Incompleta
1886   Inghilterra e   Iscòtzia  
1887   Iscòtzia  
1888 -- Incompleta
1889 -- Incompleta
1890   Inghilterra e   Iscòtzia  
1891   Iscòtzia  
1892   Inghilterra  
1893   Galles  
1894   Irlanda  
1895   Iscòtzia  
1896   Irlanda  
1897 -- Incompleta
1898 -- Incompleta
1899   Irlanda  
1900   Galles  
1901   Iscòtzia  
1902   Galles  
1903   Iscòtzia  
1904   Iscòtzia  
1905   Galles  
1906   Galles e   Irlanda  
1907   Iscòtzia  
1908   Galles Grande Slam
1909   Galles Grande Slam
1910   Inghilterra  
1911   Galles Grande Slam
1912   Inghilterra e   Irlanda  
1913   Inghilterra Grande Slam
1914   Inghilterra Grande Slam
1915-19 Non disputau poitta nci fudi sa Grande gherra
1920   Inghilterra,   Iscòtzia e   Galles  
1921   Inghilterra Grande Slam
1922   Galles  
1923   Inghilterra Grande Slam
1924   Inghilterra Grande Slam
1925   Iscòtzia Grande Slam
1926   Iscòtzia e   Irlanda  
1927   Iscòtzia e   Irlanda  
1928   Inghilterra Grande Slam
1929   Iscòtzia  
1930   Inghilterra  
1931   Galles  
1932   Inghilterra,   Galles e   Irlanda
1933   Iscòtzia  
1934   Inghilterra Grande Slam
1935   Irlanda  
1936   Galles  
1937   Inghilterra Grande Slam
1938   Iscòtzia  
1939   Inghilterra,   Galles e   Irlanda  
1940-46 Non disputau poitta nci fudi sa segunda gherra mundiali
1947   Galles e   Inghilterra  
1948   Irlanda Grande Slam
1949   Irlanda  
1950   Galles Grande Slam
1951   Irlanda  
1952   Galles Grande Slam
1953   Inghilterra  
1954   Inghilterra,   Frantza e   Galles  
1955   Frantza e   Galles  
1956   Galles  
1957   Inghilterra Grande Slam
1958   Inghilterra  
1959   Frantza  
1960   Frantza e   Inghilterra  
1961   Frantza  
1962   Frantza  
1963   Inghilterra  
1964   Iscòtzia e   Galles  
1965   Galles  
1966   Galles  
1967   Frantza  
1968   Frantza Grande Slam
1969   Galles  
1970   Galles e   Frantza  
1971   Galles Grande Slam
1972 -- Incompleta
1973   Inghilterra,   Iscòtzia,   Galles,   Irlanda e   Frantza Pareggiu a cincu
1974   Irlanda  
1975   Galles  
1976   Galles Grande Slam
1977   Frantza Grande Slam
1978   Galles Grande Slam
1979   Galles  
1980   Inghilterra Grande Slam
1981   Frantza Grande Slam
1982   Irlanda  
1983   Frantza e   Irlanda  
1984   Iscòtzia Grande Slam
1985   Irlanda  
1986   Frantza e   Iscòtzia  
1987   Frantza Grande Slam
1988   Galles e   Frantza  
1989   Frantza  
1990   Iscòtzia Grande Slam
1991   Inghilterra Grande Slam
1992   Inghilterra Grande Slam
1993   Frantza  
1994   Galles  
1995   Inghilterra Grande Slam
1996   Inghilterra  
1997   Frantza Grande Slam
1998   Frantza Grande Slam
1999   Iscòtzia  
2000   Inghilterra  
2001   Inghilterra  
2002   Frantza Grande Slam
2003   Inghilterra Grande Slam
2004   Frantza Grande Slam
2005   Galles Grande Slam
2006   Frantza
2007   Frantza
2008   Galles Grande Slam
2009   Irlanda Grande Slam
2010   Frantza Grande Slam
2011   Inghilterra
2012   Galles Grande Slam
2013   Galles
2014   Irlanda

Statisticas Cullera de linnaModìfica

Natzionali Numeru de bortas Annu
  Irlanda 36 1883, 1884, 1886, 1887, 1890, 1891, 1893, 1895, 1900, 1904, 1908, 1909, 1920, 1921, 1922, 1923, 1933, 1934, 1938, 1955, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1977, 1981, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998
  Iscòtzia 33 1894, 1902, 1906, 1908, 1911, 1914, 1921, 1928, 1931, 1932, 1935, 1936, 1939, 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1959, 1965, 1968, 1970, 1971, 1978, 1979, 1980, 1985, 1988, 1994, 2004, 2007, 2012
  Galles 22 1883, 1886, 1892, 1894, 1896, 1923, 1924, 1927, 1928, 1933, 1937, 1949, 1963, 1967, 1982, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 2003
  Inghilterra 22 1887, 1894, 1896, 1899, 1901, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1931, 1933, 1948, 1950, 1951, 1966, 1970, 1974, 1975, 1976, 1983, 1987
  Frantza 17 1910, 1912, 1913, 1914, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1957, 1969, 1980, 1982, 1999, 2013
  Itàlia 9 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014

Statisticas WhitewashModìfica

Natzionali Numeru de bortas Annu
  Irlanda 16 1883, 1884, 1886, 1891, 1895, 1909, 1920, 1934, 1938, 1960, 1977, 1981, 1984, 1986, 1992, 1998
  Iscòtzia 15 1902, 1911, 1914, 1932, 1936, 1939, 1947, 1952, 1953, 1954, 1968, 1978, 1985, 2004, 2012
  Frantza 8 1910, 1912, 1913, 1914, 1925, 1926, 1929, 1957
  Galles 7 1883, 1886, 1892, 1937, 1990, 1995, 2003
  Inghilterra 6 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1976
  Itàlia 4 2001, 2002, 2005, 2009, 2014

Recapitulazioni trofeus a su 2012Modìfica

  Inghilterra   Frantza   Irlanda   Itàlia   Iscòtzia   Galles
Torneus 112 82 112 13 112 112
Bincidas singulas 26 17 11 0 14 25
Bincidas condividias 10 8 8 0 8 11
Triple Crown 23 - 10 - 10 20
Grande Slam 12 9 2 0 3 11
Cullera de linna 22 17 36 9 33 22
Whitewash 6 8 16 4 15 7
Calcutta Cup 64 - - - 38 -
Millennium Trophy 15 - 10 - - -
Trofeu Garibaldi - 5 - 1 - -
Centenary Quaich - - 11 - 12 -

StatisticasModìfica

In sa tabella in basciu funti scrittus is puntus totalis e po edizioni de ogna natzionali. Intr'e parentesi funti scrittas is metas singialadas. Su record ddu tenit s'Inghilterra, ca in su 2001 at singialau adderetura 229 puntus e 28 metas.

Edizioni   Inghilterra   Galles   Iscòtzia   Irlanda   Frantza   Itàlia Totali
2000 183 (20) 111 (8) 95 (9) 168 (17) 140 (12) 106 (9) 803 (75)
2001 229 (28) 125 (10) 116 (8) 129 (11) 115 (9) 106 (8) 820 (74)
2002 184 (23) 119 (11) 91 (6) 145 (16) 156 (15) 70 (4) 765 (75)
2003 173 (18) 82 (10) 81 (7) 119 (10) 153 (17) 100 (12) 708 (74)
2004 150 (17) 125 (14) 53 (4) 128 (17) 144 (14) 42 (2) 642 (68)
2005 121 (16) 151 (17) 84 (8) 126 (12) 134 (13) 55 (5) 671 (71)
2006 120 (12) 80 (9) 78 (5) 131 (12) 148 (18) 72 (5) 629 (61)
2007 119 (10) 86 (7) 95 (7) 149 (17) 155 (15) 94 (9) 698 (65)
2008 108 (8) 148 (13) 69 (3) 93 (9) 103 (11) 74 (6) 595 (50)
2009 124 (16) 100 (8) 79 (4) 121 (12) 124 (14) 49 (2) 597 (56)
2010 88 (6) 113 (10) 83 (3) 106 (9) 135 (13) 69 (5) 594 (46)
2011 132 (13) 95 (6) 82 (6) 93 (10) 117 (10) 70 (6) 589 (51)
2012 98 (6) 109 (10) 56 (4) 121 (12) 101 (8) 53 (4) 538 (44)
2013 94 (5) 122 (9) 98 (7) 72 (5) 73 (6) 75 (5) 534 (37)
TOTALI 1829 (193) 1444 (133) 1062 (74) 1629 (164) 1725 (164) 960 (77) 8649 (810)

RecordModìfica

Record puntus po edizioniModìfica

Giogadori Puntus Edizioni
  Jonny Wilkinson 89 2001
  Gérald Merceron 80 2002
  Jonny Wilkinson 78 2000
  Jonny Wilkinson 77 2003
  Ronan O’Gara 76 2006
  Jonny Wilkinson 75 2002

Record de metas po edizioniModìfica

Giogadori Metas Edizioni
  Cyril Nelson Lowe 8 1914
  Scozia Ian Scott Smith 8 1925
  Will Greenwood 6 2001
  Iain Balshaw 6 2001
  Philippe Bernat-Salles 6 2001
  Shane Williams 6 2008
  Chris Ashton 6 2011
  Vincent Clerc 5 2008
  Austin Healey 5 2000
  Brian O’Driscoll 5 2000
  Will Greenwood 5 2002

Record GeneralisModìfica

Partìa singula Torneu Carriera
Puntus 35    Jonny Wilkinson (Inghilterra − Italia, 2001) 89    Jonny Wilkinson (2001) 551   Ronan O'Gara (2000−att)
Metas 5   G.C. Lindsay (Scozia − Galles, 1887) 8   Cyril Lowe (1914)
  Ian Scott Smith (1925)
25   Brian O'Driscoll (2000−att)
Trasformazionis 9   Jonny Wilkinson (Inghilterra − Italia, 2001) 24   Jonny Wilkinson (2001) 88   Jonny Wilkinson (1998−att)
Carcis piazzaus 7

  Simon Hodgkinson (Inghilterra − Galles, 1991)
  Rob Andrew (Inghilterra − Scozia, 1995)
  Jonny Wilkinson (Inghilterra − Francia, 1999)
  Neil Jenkins (Galles − Italia, 2000)
  Gérald Merceron (Francia − Italia, 2002)
  Chris Paterson (Scozia − Galles, 2007)

19

  Gérald Merceron (2002)

113   Jonny Wilkinson (1998−att)
Drop 3

  Pierre Albaladejo (Francia − Irlanda, 1960)
  Jean-Patrick Lescarboura (Francia − Inghilterra, 1985)
  Diego Domínguez (Italia − Scozia, 2000)
  Neil Jenkins (Galles − Scozia, 2001)

5

  Guy Camberabero (1967)
  Diego Domínguez (2000)
  Neil Jenkins (2001)
  Jonny Wilkinson (2003)

11   Jonny Wilkinson (1998−att)

EspansioniModìfica

Ogna espansioni de su Ses Natzionis est immoa (a martzu 2012) cunsiderada improbabili, po is difficultadis de programmatzioni. S'Argentina iat pedìu s'adesioni insoru a su Ses Natzionis, ponendu sa basi de sa squadra in Spagna. Su Tri Nations at accettau sa pregunta insoru de adesioni in su 2012, e sa competitzioni est stetia denomenada The Rugby Championship.[5]

S'Argentina at aderiu offissialmenti a su The Rugby Championship in ddunu attoppu in Buenos Aires in su 23 de Ognassantu de su 2011[6]

Amministratzioni, contrattus televisivus e de sponsoritzazioniModìfica

Su campionau est gestiu de sa seu centrali in Dublinu ca pigat peri sa responsibilidadi po is bisitas de is British and Irish Lions. CEO de su campionau est John Feehan, unu ex-giogadori Leinster. Contrattus televisivus, sponsoritzazionis, seus de is partìas e atrus problemas logisticus funti stetius affrontaus.

Crobettura TV e crobettura radio de sa competitzioni funti disponibilis in barias piattaformas de sa BBC in su Regnu Uniu. In Irlanda, RTÉ at trasmittiu su campionau fincias de candu funti stetius criaus. France Télévisions coberrit sa competitzioni in Francia mentris in Italia, Sky Italia est sa prus noa emittenti de sa competitzioni. In is Istadus Unius, BBC America trasmittit in simultanea s'avanzamentu de sa BBC po partìas seletzionadas (una po turnu). In Galles, S4C trasmittit prus bortas partìas in domu de sa squadra natzionali impreandu s'alimentatzioni de sa BBC cun commentu gallesu, cun dduna serie de limba inglesa ex-giogadoris Gallesus allegandu in gallesu po s'analisi in studiu e reportai de su lau de su campu.

S'ex-capu-allenadori de sa Scotzia, Matt Williams, lamentat ca su Ses Natzionis no est trasmittiu in sa sua nativa Australia.[7]

Sa competitzioni est sponsoritzada de sa Royal Bank of Scotland.


NotasModìfica

 1. http://www.ticketbooth.org.uk/stadioflaminioguide.php
 2. (EN) http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/rugby_union/12941136.stm
 3. (IT)http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3112:rbs-6-nazioni-allo-stadio-olimpico-ledizione-2012&catid=109:italia&Itemid=415
 4. http://www.rbs6nations.com/en/italy/19060.php
 5. http://news.yahoo.com/tri-nations-becomes-rugby-championship-052359001.html
 6. http://www.buenosairesherald.com/article/85398/argentina-is-now-part-of-rugby-championship
 7. http://www.irishtimes.com/newspaper/sport/2011/0131/1224288603543.html

Boxis curreladasModìfica


Ligas esternasModìfica