Torrendi imposta a is preguntasEdit

Saludi Prc90, benibenniu in sa Wikipedia sarda! Certu, fai puru totu is preguntas chi ti benint a pillu dae conca, no nci funt problemas. No est necessariu po nudda a ponni unu disclaimer narendi in cali bariedadi scriis (chi scriis in sardu si pensat giai in custa Wikipedia), ma si ddu specificas est mellus; sa rexoni est, in custa Wikipedia nci passant puru linguistas italianus e aterus de foras interessaus a sa lingua nostra, in ui si podint fintzas acatai de is differentzias tra bariedadis po is traballus insoru. Tandu, si bolis e ndi tenis gana, nci podis ponni unu template chi est de aici (po biri comenti si scriint, cuntrolla crachendi su buttoni "edit source"):

 
Articulu in campidanesu
 

po su campidanesu;

 
Articulu in logudoresu
 

po su logudoresu (o atera bariedadi cabesuesa);

 
Articulu in nugoresu
 

po su nuoresu.

Su template ddu podis ponni fintzas ind una pagina in ui est giai in imperu (uso) un'atera bariedadi, comenti sucedit innoi, e andat beni su propriu.

Faimì sciri si nc'at calicuna atera cosa chi ti interessat e no ti preoccupist, ca deu nci seu! In s'impestantu, ti facu is cumplimentus mius po sa gana de scriri in sa lingua nosta in perigulu.--Dk1919 Franking (talk) 13:16, 20 Ghe 2018 (CET)

12 Nad 2018Edit

Fatu. Imoe sa pagina est Spèndula de Biddexidru. Caros saludos... E bonas pascas.--Dk1919 Franking (talk) 10:36, 12 Nad 2018 (CET)

Sa SpendulaEdit

Saludi. Fatu. Imoi est https://sc.wikipedia.org/wiki/Sa_Spendula -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 23:59, 2 Ghe 2019 (CET)

Gratzias a tui po s'agiudu tuu. -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 18:12, 3 Ghe 2019 (CET)

Pàgina de is dìciosEdit

Salude Prc90, gràtzias meda po s'agiudu chi ses dende a sa wikipedia in sardu. Apo bidu is mudàntzias chi as fatu a sa pàgina de is dìcios e ti cheria nàrrere ca segundu de mene diat èssere mègius, a su mancu pro su chi pertocat custa pàgina ispetzìfica, a non cambiare su chi giai fiat istadu iscritu de is àteros. Mancari tenis resone ca medas dìcios non sighint règula peruna de iscritura de sa limba, su fatu est però chi sunt totus iscritos in is dialetos de biddas diferentes de totu Sardigna e si tue non ses de in ie no podes ischire chi dd'as currègidu bene, cunforme a s'allega de in ie. Annotamala, si s'intentu tuo fiat de currègere usende is règulas de sa LSC as fatu fintzas una pariga de errores... No mi disintendas, a nd'èssere de prus gente chi agiudat a currègere is àrticulos comente tue! Est isceti ca in custu casu semus chistionende de fràsias tìpicas de biddas cun allegas diferentes, chi sighint fatu·fatu rimas e sonos chi diant a pòdere cambiare segundu sa veriedade, e chi si riscat duncas de arruinare. Est fintzas pro custu ca nd'at una pariga giai paris s'una a s'àtera (tue e totu nd'as azuntu unu chi si podet nàrrere giai fiat istadu postu). Su fatu est ca in cada bidda s'allega càmbiat e impare a cudda cambiant unu pagu fintzas is faeddos impreados pro su pròpiu dìciu. Fai·mì iscì ita ndi pentzas o chi ses àtera bidea. Saludos --Mattafalluga (talk) 19:51, 19 Cab 2019 (CEST)


Salude torra Prc90, est pròpiu proite as càmbiadu faeddos chi t'apo chircardu, e t'apo chircadu pro resonare impare cun tegus, in logu de fulliare una nera de àteras mudàntzias chi as fatu e chi personalmente non m'ant agradadu. Cando naras chi una normativa ortogràfica comuna est pretzisa, m'agatas de acòrdiu: in custu casu però totus depimus tènnere unu modellu ortògràficu comunu de riferimentu. Mi paret ca deo e tue non ddu tenimus, giai ca deo imoe ti so iscriende in LSC, e a tie sa LSC non ti praghet nen dda usas. In su modellu chi usu deo dòpiant BDLMNRS, e pro ti nàrrere sa beridade, mi paret ispantu ca tue nàrgias ca sa B e sa M non cherent dopiadas. Comente chi siat, chi sa LSC non balet, nemancu balent is normas tuas, o pro mègius nàrrere, balent totu e duas, proite unu modellu comune non b'at. In custu casu però non tenet sentidu a currègere a nemos, giai chi totus tenimus resone de iscriere comente nos àrtziat a conca, o sighende costu o cuddu modellu ortogràficu. Però comente t'apo naradu, prus che àteru t'apo chircadu proite unas cantas mudàntzias chi as fatu non sunt petzi ortogràficas: faeddos comente perda in logu de pedra, o molenti in logu de moenti, o morris in logu de moris, ddos as cambiados tue (sunt petzi unos cantos esempros), e gasi faghende as bogadu caraterìsticas tìpicas de dialetos ispetzìficos chi, a pàrrere miu, non fiant pretzisas pro s'intercumprensione. Faghe·mi ischire. Saludos --Mattafalluga (talk) 11:06, 21 Cab 2019 (CEST)


Mi parit ca deu e tui no ndi podeus bogai peis impari. Deu apu cumprèndiu ca tui no connoscis beni is règulas ortogràficas, ma nointamas ti ses postu a curregi su chi aiant iscritu is àtrus, e in cuatru fueddus chi si seus naraus, as naradu totu e su contràriu de totu. Una pariga de cosas chi as mudau ddas apu torrai a cambiai poita funt pròpiu isballiadas, totu su s'arrestu chircu de ddu lassai coment'est. Salludus --Mattafalluga (talk) 17:58, 23 Cab 2019 (CEST)


Creu chi apu cumprèndiu prus o mancu su chi cherias narri, comenti as pòtziu bì a sa fini apu fatu isceti unas pagus mudàntzias, poita comenti t'aia naradu, mi pariant pròpiu isballiadas. Sa bidea mia però (foras de unus erroris ortògràficus chi as fatu) fiat ca sa manera tua de arrexionare andat beni isceti chi cunsideraus s'imparis de is dialetus campidanesus de su cabu de giossu. Chi nchi poneus is allegas de de su cabu de sus, de barbàgia o peus is de mesania est prus complicau a atuare s'arrexionu tuu. Est su sentidu miu, ca deu e totu chistionu unu dialetu chi no intretzat beni ni cun is de giossu ni cun is de sus (pro custa arrexioni preferu impreai sa LSC). Ge eus a torrai a chistionai. Candu tèngias cosas de preguntai, a inoghi m'agatas. Adiosu --Mattafalluga (talk) 10:35, 27 Cab 2019 (CEST)

BiddacidruEdit

Su nùmene de sa bidda l'issèberat s'amministratzione comunale isseberada dae sos abitantes, non l'issèberas tue. E issos, non deo, ant isseberadu Biddacidru. In sa pàgina de su comune ant iscritu in campidanesu, no in LSC, e su nùmene abarrat Biddacidru su matessi.

"Su Comunu de Biddacidru, alleau de sa Provìntzia de su Sud Sardìnna in su Progetu "Sighidura de sa sperimentatzioni linguìstica de su Campidanu de Mesu", finantziau cunformas a sa L. 482/99, fait sciri a totu is tzitadinus chi s'Ufìtziu de Lìngua Sarda at torrau a cumentzai s'atividadi cosa sua e chi s'operadori de sportellu est in servìtziu su mèrcuris de is 8,30 a 13,30 (de is otu e mesu de a mengianu finas a sa una e mesu). S'Ufìtziu est a servìtziu de is umperadoris de su Comunu e chi s' operadori est a dispositzioni po fai atividadi de consulèntzia, de furriadura in sardu, de documentatzioni e de comunicatzioni in lìngua sarda.""

Sighi a mudare sa pàgina e t'apo a bandire.--L2212 (talk) 15:34, 6 Maj 2020 (CEST)